Evaluering av kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud

Vi har for lite kunnskap om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) enheter tilbyr behandling til de rette pasientene og om tilbudet reduserer antall innleggelser på sykehus. I denne studien vi evaluere ØHD tilbudet i en kommune og undersøke pasienter og aktiviteter gjennom de første 4 års drift. Metode: for alle pasienter innlagt i perioden 1.6.2012-31.12.2016 blir journalopplysninger innhentet: demografiske data, innleggende instans, omsorgsnivå på innleggelsestidspunktet, tentativ hoveddiagnose ved innleggelse, MEWS-score (modified early warning score), ADL (activities of daily living) ved innleggelse, under opphold og ved utskrivning, diagnostiske undersøkelser og behandling under oppholdet, antall dager i ØHD-seng og reinnleggelser, diagnostikk utført utenfor ØHD (f.eks. røntgen). Statistisk analyse: Data vil bli presentert som gjennomsnitt og prosenter med 95% konfidensintervall og analysert med lineær regresjon og chi-kvadrat tester i statistikkprogrammet SPSS.