Evaluation of municipal emergency care beds

Vi har for lite kunnskap om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) enheter tilbyr behandling til de rette pasientene og om tilbudet reduserer antall innleggelser på sykehus. I denne studien vi evaluere ØHD tilbudet i en kommune og undersøke pasienter og aktiviteter gjennom de første 4 års drift.

Metode: for alle pasienter innlagt i perioden 1.6.2012-31.12.2016 blir journalopplysninger innhentet: demografiske data, innleggende instans, omsorgsnivå på innleggelsestidspunktet, tentativ hoveddiagnose ved innleggelse, MEWS-score (modified early warning score), ADL (activities of daily living) ved innleggelse, under opphold og ved utskrivning, diagnostiske undersøkelser og behandling under oppholdet, antall dager i ØHD-seng og reinnleggelser, diagnostikk utført utenfor ØHD (f.eks. røntgen).

Statistisk analyse: Data vil bli presentert som gjennomsnitt og prosenter med 95% konfidensintervall og analysert med lineær regresjon og chi-kvadrat tester i statistikkprogrammet SPSS.