Betydning av miksotrofi i marine næringsnett - MIXsTRUCT

Prosjektet MIXsTRUCT ledes av forskningsgruppen Molekylær Økologi. Vi har gjennom prosjektet dannet en gruppe av internasjonale og nasjonale eksperter for å undersøke hvordan miksotrofi i form av bakteriespisende fytoplankton påvirker det marine næringsnettet sin funksjon, effektivitet og karbonflyt.

Miksotrofe fytoplankton kombinerer fotosyntese og beiting på bakterier for å få tak i den næringen de trenger. Man tenker seg at disse organismene kan øke sin evne til å konkurrere om mineralnæringsstoffer ved å øke inntak av bakterier når omgivelsene har høye konsentrasjoner av organisk karbon. Vi tror dette er regelen snarere enn unntaket for marint fytoplankton, men vet likevel man ganske lite om hvordan slik miksotrof adferd påvirker det marine næringsnettet. En av grunnen til den manglende kunnskapen er at det har vært vanskelig å finne egnede metoder til å studere fenomenet. Gjennom det treårige prosjektet MIXsTRUCT, finansiert av Norges Forskningsråd (prosjekt nr. 280414) skal vi benytte moderne teknologi og prøve å utvikle en metodikk egnet til å kvantifisere og identifisere miksotrofi – både i laboratorieeksperimenter og naturlige marine miljøer. Vi vil så benytte metodikken til å undersøke hvordan økende tilførsel av organiske karbon på grunn av økt avrenning fra land) påvirker omfanget av miksotrofi. Inkludert i prosjektet har vi også en formidlingskomponent hvor vi ønsker å bevisstgjøre unge elever i forhold til vitenskapelige problemstillinger. Vi samarbeider med Christi Krybbe barneskole i Bergen sentrum om dette.