Gå rett til innhold
<
<
Stian

Stian Brosvik Bayer

Seniorforsker

stba@norceresearch.no
+47 51 87 56 11
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Bayer har 14 års erfaring som forsker i instituttsektoren, og har jobbet bredt innen samferdselsfeltet. Av særlig relevant erfaring har han gjennomført RVU Haugalandet 2011 og 2017, RVU Dalane 2017 og RVU Oslo 2013 og 2017, der siste hadde fokus på endringer i sykkelbruk. Han holder for tiden på å fullføre en doktorgrad der han studerer etterspørselseffekter av bomringer ved innføring og endring. Dette arbeidet legger opp til omfattende analyser av de nasjonale reisevaneundersøkelsene (NRVU), der han har etablert en analysefil med vekter som gjør det mulig å sammenligne 2013/14-undersøkelsen med de kontinuerlige undersøkelsene fra 2016 og utover. Han deltar også som prosjektmedarbeider i et større samarbeidsprosjekt «Komparative studier av bymiljøpakker og mobilitet på Nord-Jæren, i Bergen og i Trondheim», der han hovedsakelig bistår med analyser av NRVU og trafikkdata fra tellepunkt og kollektivtransport.

Stian Brosvik Bayer

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Stian

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2020/21: Analyser for Stavangerregionen – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Higher frequency and lower prices. An evaluation of the effectiveness of price reduction and increased bus frequency for increasing public transport patronage in the Stavanger region – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Public transport service level and usage in Bergen, Trondheim and Nord-Jæren. An investigation into the developments during the decade 2010-2019. – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Reisevaner og holdninger: En befolkningsundersøkelse om reisevaner og holdninger til privatbilbruk blant yrkesaktive i utvalgte bydeler på Nord-Jæren, i Bergen og i Trondheim – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Bomringenes effekter på mobilitetsmønsteret – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Komparative studier Nord-Jæren, Trondheim og Bergen av bymiljøpakker og mobilitet 2018–2023 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Parkering som virkemiddel for å nå nullvekstmålet: Undersøkelser og analyser i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Vegutbygging og trafikkvekst: Effekter av nye vegprosjekter på trafikkvolum og reisemiddel-fordeling på Nord-Jæren og i Trondheim – NORCE Norwegian Research Centre 2022
RVU Aibel Haugesund – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Socio-economics, urban structure and the transport system in Bergen, Trondheim and Nord-Jæren. A comparative analysis of various urban characteristics and their importance for sustainable transport. – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem» – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Hva skal til for at du lar bilen stå? – Forskning.no 2019
Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner – International Research Institute of Stavanger 2018
Befolkningsundersøkelse: Bomringene ser ut til å gi 10 prosent færre biler på veiene – Stavanger Aftenblad 2018
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner – International Research Institute of Stavanger 2016
Skal veier bygges etter magefølelsen? – Bergens Tidende 2016
Forskerblikk på politikk og samfunn – International Research Institute of Stavanger 2015
Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet? – International Research Institute of Stavanger 2015
Regionale effekter som følge av Rogfast og Ryfast – International Research Institute of Stavanger 2015
Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i nord-Rogaland – International Research Institute of Stavanger 2015
Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i sør-Rogaland – International Research Institute of Stavanger 2015
Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i Rogaland – International Research Institute of Stavanger 2015
POLITISK SPILL OM HOVEDSTAMVEGEN TIL ØSTLANDET – Stavanger Aftenblad 2014
Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014 – International Research Institute of Stavanger 2014
Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet – International Research Institute of Stavanger 2014
Godstransport i Rogaland. Oppdatering 2014 – International Research Institute of Stavanger 2014
Analyse av loggdata fra alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler – International Research Institute of Stavanger 2013
Offentlig-privat samarbeid (OPS) på vei? En kunnskapsoppsummering – International Research Institute of Stavanger 2013
«Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg» – International Research Institute of Stavanger 2013
Boligpolitisk analyse Jæren – IRIS International Research Institute of Stavanger AS 2013
Ett Hav : muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringen – IRIS 2013
Estimating determinants of public acceptance of hydrogen vehicles and refuelling stations in greater Stavanger – International Journal of Hydrogen Energy 2012
Temporal change analysis of knowledge, attitudes and acceptances of hydrogen vehicles and refuelling stations in greater Stavanger, 2006-2009 – Renewable and Sustainable Energy Reviews 2012
Estimating determinants of public acceptance of hydrogen vehicles and refuelling stations in greater Stavanger – International Journal of Hydrogen Energy 2012
KVU Transportsystemet på Jæren - Vurdering av lokal og regional utvikling – International Research Institute of Stavanger 2012
Bedrifts-RVU-Forus/Lura 2009-2011 – International Research Institute of Stavanger 2012
Foreløpig utkast: Framtiden for Sørvestbanen fra Oslo via Porsgrunn og Kristiansand til Stavanger – International Research Institute of Stavanger 2012
Organisering av trafikksikkerhetsarbeid – International Research Institute of Stavanger 2012
Bedrifts-RVU Forus – International Research Institute of Stavanger 2012
RVU-Boknafjorden – International Research Institute of Stavanger 2012
Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk- knutepunkt i Stavangerregionen Oppdatering 2012 – International Research Institute of Stavanger 2012
Indikatorer på psykisk helsefelt – trender og analyse – International Research Institute of Stavanger 2012
Godstransport i Sør-Rogaland – International Research Institute of Stavanger 2012
Evaluering av to samkjøringspiloter – International Research Institute of Stavanger 2012
Temporal change analysis of public attitude, knowledge and acceptance of hydrogen vehicles in Greater Stavanger, 2006-2009 – Renewable and Sustainable Energy Reviews 2012
Evaluering av utviklingen av rabatt- og takstsystemet for buss i Rogaland i perioden 2007 - 2011 – International Research Institute of Stavanger 2011
Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen – International Research Institute of Stavanger 2011
Evaluation of Cense – International Research Institute of Stavanger 2010
Regionalplan for areal og transport i Ryfylke 2010-2019 Buss, hurtigbåt- og fergetilbudet (utkast) – International Research Institute of Stavanger 2010
Undersøkelse av bilbelegg gjennom Finnfast – International Research Institute of Stavanger 2010
Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk- knutepunkt i Stavangerregionen Oppdatering 2010 – International Research Institute of Stavanger 2010
Storbyenes bruk av og leveranser til Urban Audit – International Research Institute of Stavanger 2010
Transportanalyse Ryfast - rimelighetsvurdering av priselastisiteter – International Research Institute of Stavanger 2010
Studie av pendelruter på buss i Stavanger-regionen – International Research Institute of Stavanger 2009
Stavanger-regionens attraktivitet slik lokale bedriftsledere ser det – International Research Institute of Stavanger 2009
Evaluering av bruken av fylkesplanen for Rogaland – International Research Institute of Stavanger 2009
Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift – International Research Institute of Stavanger 2008
Freight transportation on a high speed double tracked rail network in Norway – International Research Institute of Stavanger 2008
Trygt hjem. Evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune – International Research Institute of Stavanger 2008
Ungtrafikk. Resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy – International Research Institute of Stavanger 2008
E39 – Rogfast, egnet som et OPS-prosjekt? – International Research Institute of Stavanger 2008
Effekter ved innføring av en drivstoffavgift i Rogaland – International Research Institute of Stavanger 2008
En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk – Trafikdage på Aalborg Universitet. 2008
Se alle publikasjoner på Cristin