<
<
Undersøkelse om status for sykkelbruk i Fredrikstad

Undersøkelse om status for sykkelbruk i Fredrikstad

Fredrikstad kommune skal gjennomføre en langvarig og kraftig satsing på sykkel, og ønsker bistand til å måle og kartlegge utviklingen i sykkelandel og innbyggernes holdninger til sykkeltilbudet over tid. Oppdraget innebærer å evaluere og måle innsatsen og investeringene på sykkel i en by som har gode forutsetninger for å øke sykkelandelen.

Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at sykkelandelen gikk fra 5 til 3 prosent i Nedre Glomma mellom 2014 og 2018. I 2018 oppgir om lag 20 prosent i Nedre Glomma at de sykler minst én gang i uka. SINTEF gjennomførte i 2018 en stor sykkelundersøkelse i region Øst på oppdrag for Statens vegvesen i regi av Sykkelbynettverket. Sykkelundersøkelsen i region Øst dekket 15 289 intervjuer fordelt på 18 sykkelbyer, inkludert Fredrikstad og Oslo (SINTEF 2018). SINTEFs undersøkelser bygger på tilsvarende undersøkelser som har vært gjennomført flere ganger i løpet av de siste 15 årene (se referanseliste). Formålet var å kartlegge og analysere forhold knyttet til dagens sykkelbruk, samt se på endringer i befolkningens sykkelaktivitet.

Undersøkelsen viste at 62 prosent av respondentene i Fredrikstad (n=800) har syklet én eller flere ganger i løpet av det siste året. Sammenlignet med sykkelbyundersøkelsen i 2015, har det vært en nedgang på 9 prosent som sier de har syklet i løpet av det siste året. Dette samsvarer med utviklingen i de andre byene i region Øst (SINTEF 2018). Undersøkelsen viste også at personer med følgende kjennetegn syklet oftere i Fredrikstad: Yrkesaktive, menn, 30-44 år. Grupper som syklet mindre var ofte i følgende kategorier: Pensjonist, kvinne, 60 år og eldre (SINTEF 2018).

Topografi, arealbruk og værforhold har betydning for sykling, og flere undersøkelser har kombinert reisevanedata med for eksempel kart- eller værdata (SINTEF 2008; 2013; Pritchard mfl. 2019; Pritchard & Leknes 2020). Risikoen for å bli innblandet i ulykker og bekymringer for at det skal skje en ulykke er høyere om vinteren når det er dårlige værforhold (Kummeneje mfl. 2018; Kummeneje mfl. 2019; Kummeneje 2020). Sykkelundersøkelsen viser at Fredrikstad utmerker seg med en høy andel vintersykling (15 prosent) sammenlignet med andre byer i region Øst. I snitt varer hver sykkeltur i Fredrikstad 26 minutter, noe som er høyest tidsbruk blant byene i region Øst. Antall sykkelturer per syklist per dag var i snitt 2,3 turer, mens hver sykkeltur i snitt var 5,5 kilometer. Halvparten av turene var til ulike fritidsformål, mens en tredjedel var arbeidsreiser (SINTEF 2018).

I sykkelundersøkelsen for Fredrikstad ble det spurt om hva som skal til for at den enkelte vil sykle mer. Flertallet av de som syklet lite mente at sammenhengende sykkelfelt/sykkelvei var det viktigste tiltaket. Likevel følte flesteparten av de som syklet seg svært trygg eller ganske trygg på den strekningen de hadde syklet (n=225), og mente at strekningen var svært godt eller ganske godt tilrettelagt. Fire prosent av respondentene hadde vært utsatt for en sykkelulykke i løpet av de siste to årene (SINTEF 2018).

Project facts

Name

Undersøkelse om status for sykkelbruk i Fredrikstad

Status

Active

Duration

02.08.21 - 01.07.29

Location

Stavanger

Research group

Prosjekteier

NORCE

Project members

Isabelle Roche-Cerasi
An-Magritt Steinset Kummeneje

Samarbeidspartnere

Sintef