Go straight to content
<
<
Transforming Climate Knowledge with and for Society: mobilising knowledge on climate variability with communities in northeast Bangladesh

Transforming Climate Knowledge with and for Society: mobilising knowledge on climate variability with communities in northeast Bangladesh

Bangladesh er et av de landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. Mange lokalsamfunn i Bangladesh er avhengige av jordbruk som levebrød og er dårlig rustet til å takle ekstremvær. Alle endringer i været vil derfor ha stor innvirkning på diss e samfunnene, fra dårlige avlinger til flom eller spredning av smittsomme sykdommer. Det er viktig å forstå virkningen nåværende klimavariasjoner har på disse lokalsamfunnene for å kunne tilpasse seg framtidige klimaendringer. TRACKS fokuserer på lokalsam funn i det nordøstlige Bangladesh der det er stor usikkerhet knyttet til klimavariasjoner, særlig med hensyn til konsekvensene regntiden har i området. I prosjektet skal forskerne undersøke hvordan disse lokalsamfunnene selv kan bidra til å framskaffe og kommunisere best mulig kunnskap om lokal tilpassing til klimaendringer ved hjelp av både vitenskapelige metoder og deres egen lokalkunnskap og tradisjonelle kunnskap.

TRACKS vil implementere en innovativ tilnærming som samler både klimaeksperter, myndigh eter og lokale aktører i en gruppe som vil bli spurt om å definere hva de regner som den beste kunnskap om deres lokale klima. Hver av disse «klimaforskerne» vil bidra med deres egne historier om det lokale klimaet basert på egen kunnskap og erfaring.Samm en vil de bli enige om hva de anser som viktigst. Gruppens hovedmål er å komme fram til et sett nøkkelindikatorer for å måle innvirkningen klimavariasjoner har. Nøkkelindikatorene kan være alt fra regnmåling til tidspunktet visse ville dyrearter returnere r til beitemarkene. Klimaforskerne vil så overvåke disse indikatorene i ett år for å teste om de er godt egnet til å hjelpe lokalsamfunnene til å tilpasse seg klimaendringene.

Etter prosjektperioden vil disse lokalsamfunnene ha fått god kunnskap om deres lokale klima og et gjennomtestet sett av indikatorer til å måle klimaets innvirkning på samfunnet. Studien vil også gi viktig kunnskap om metoder å tilnærme seg denne problematikken på i andre sårbarbare land.

Project facts

Name

Transforming Climate Knowledge with and for Society: mobilising knowledge on climate variability with communities in northeast Bangladesh

Status

CONCLUDED

Duration

01.06.14 - 31.05.17

Funding

Research Council of Norway (RCN)

Project members

Mathew Alexander Stiller-Reeve