Go straight to content
<
<
Simultaneous mapping of microplastics and endotoxins as a potential work place hazard

Simultaneous mapping of microplastics and endotoxins as a potential work place hazard

Bruk av biologisk avfall som et gjødsel og jordforbedring har prioritet i nasjonale og europeiske sirkulærøkonomisk tankegang. Men gjenbruk av biologiske og andre avfallstyper krever ofte prosessering, noe som kan medføre betydelige arbeidsmiljøbelastninger, særlig i form av helseskadelig støv. IVAR bruker avløpsslam og matavfall fra en befolkning på ca. 300.000 til biogassprodukson, og en del av resten fra denne produksjon går videre til produksjon av et organisk fullgjødselprodukt. Bioresten inneholder både mikroplast og endotoksiner, som er begge er vist å immunologiske (inflammatoriske) effekter med mulige helsevirkninger, men eventuelle kombinasjonseffekter av disse to faktorene i støv er lite undersøkt. En konsekvens av det siste er både at analysemetoder for mikroplast må tilpasses for støvprøver, og også at metoder for prøvetaking som gir mulighet for parallell analyse må testes.Prosjektet har brukt en del ressurser på å teste ut metodikk for analyse av mikroplast i støvprøver. Laboratoriet til NORCE i Mekjarvik testet både mikro-FTIR (Fourier Transfor Infrared spectrometry) og pyr-GC/MS (pyrolyse-gass chromatography mass spectrum). Begge metoder har fordeler og ulemper, og for støvprøver viste mikro-FTIR å gi størst oppløsning med hensyn på partikkeltype, mens pyr-GC/MS gir mer nøyaktig kvantifisering av de mest vanlige plasttypene i støvet.deelt ville analyse av både endotoksin og mikroplast på/fra samme filter vært optimalt for studier av eventuelle kombinasjonseffekter av disse to faktorene. Men ettersom endotoksinanalysene måtte kjøpes eksternt (Statens arbeidsmiljøinstitutt; STAMI) var dette ikke mulig å utprøve. Prøvetakingsutstyret for endotoksiner viste seg imidlertid også å være godt egnet for prøvetaking av mikroplast. Prøvene ble i hovedsak tatt ved IVARs gjødselfabrikk. Prøvetakingen ble gjennomført ved å bruke identisk prøvetakingsmoduler for både endotoksin og mikroplast og pumper med kalibrert luftvolumintak. Dette gjorde det mulig å samle parallelle prøver både under stasjonære og persontilpasset prøvetaking. Prøveinnsamlingen ble kombinert med prøver av totalstøv analysert ved STAMI. Analysene viste varierende mengder endotoksiner (<0,7-45 EU/m3; EU-endotoxin units) og mikroplast (25-300 partikler/m3). Mikroplastpartiklene fordelte seg på en rekke ulike polymertyper, med en dominans av polyester og polyetylen. Endotoksinnivåene var bare svakt korrelert med totalt støvinnhold, en tendens vi også har sett ved andre av våre anlegg (upublisert), og kan tyde på endotoksineksponering bare er knyttet til èn støvfraksjon (f.eks. svært fint støv) eller er forårsaket av andre forhold. Mikroplast- og endotoksinnivåene viste også en relativt sterk gjensidig korrelasjon. Dette kan være en tilfeldig effekt (få datapunkter), men det er interessant at andre studier har vist at endotoksiner har sterk affinitet for plast (polyetylen). Det vil derfor være interessant å gå videre med dette for å klarlegge eventuelle samvirkninger mellom mikroplast og endotoksiner i støv ved avløps- og avfallsbehandlingsanlegg.

Project facts

Name

Simultaneous mapping of microplastics and endotoxins as a potential work place hazard

Status

CONCLUDED

Duration

31.03.19 - 05.10.20

Research Topics

Project members

Kjell Birger Øysæd