Go straight to content
<
<
Optimizing Water Chemistry for Enhanced Oil Recovery

Optimizing Water Chemistry for Enhanced Oil Recovery

Kompaktering og fuktendring er viktige drivmekanismer for økt oljeutvinnning fra kalkfeltene på norsk sokkel. “Optimizing water chemistry for enhanced oil recovery” studere hvordan utvinningen fra krittreservoarer under reelle reservoarbetingelser kan økes ytterligere ved enda bedre forståelse av vanninjeksjon som tiltak for økt utvinning. I løpet av prosjektets gang har vi funnet ut at mineralogiske endringer i steinen spiller en helt sentral rolle i forståelsen av hvordan injeksjonsvannet påvirker utvinningen. Videre har strømlinjeberegningene som er utviklet i dette prosjektet gjort det mulig å skalere opp de kjemiske effektene sett på lab til større (felt) skala. Disse modellene er sammenliknet med produsert vann fra brønner på Ekofisk feltet, med stor suksess. I tillegg så har vi brukt de samme modellene i arbeid som Valhall lisensen har startet for å finne ut om de skal endre på sammensetningen av injeksjonsvannet, og da særlig om de skal ta ut sulfat for å minske scale problemer i produsenter og minske svekking av kalken. Et viktig spørsmål å få svar på er hvor i steinen skjer de mineralogiske endringene og hvordan de kan påvirke permeabilitet. Her har lattice Boltzmann pore skala modellen gitt viktige bidrag. Vi har utviklet en helt ny metode for å beskrive hvordan poremorfologien blir påvirket av mineralvekst og dermed også permeabilitet. Den skiller seg fra tidligere metoder ved at den er rotasjonssymetrisk, noe som er viktig fordi det betyr at hvordan man representerer pore rommet digitalt blir mindre viktig. Kapillartrykk for ulike vannkjemier er målt på laben ved bruk av porøsplate teknikken. Målingene har nå pågått i over et og et halvt år og vi venter de siste resultatene over sommeren.. Disse målingene er helt unike og vi har ikke sett liknende sett av målinger på kalk ved 130C. Kapillartrykkurvene viser tydelig hvordan ulike injeksjonsvann bidrar til økt utvinning, disse kurvene er helt essensielle for å beskrive flerfasestrøm på reservoarskala.

Project facts

Name

Optimizing Water Chemistry for Enhanced Oil Recovery

Status

CONCLUDED

Duration

01.01.10 - 31.12.13

Research group

Funding

Research Council of Norway (RCN), Business

Project members

Merete Vadla Madland
Steinar Evje