Video i legevaktsentral

En ny løsning for videokommunikasjon er tatt i bruk ved nesten 80 % av norske legevaktsentraler. Dette er et nytt og stort steg for operatører i legevaktsentralene og åpner for en ny måte å jobbe på.

Per 2021 er det registrert 94 legevaktsentraler i Norge som skal motta og håndtere henvendelser fra innbyggere hele døgnet. Telefonkontakt med legevaktsentral er ofte den første kontakten med helsevesenet i det som oppleves som akutte situasjoner. Beslutningene som tas av sykepleier i legevaktsentralen varierer ut ifra hva som presenteres av symptombilde og behov. Selv om sykepleierne bruker beslutningsstøtteverktøy, kan det være vanskelig for operatør å få et fullverdig bilde av pasientens situasjon.

Helsedirektoratet har som mål at alle landets legevaktsentraler skal ha tilgang til videoløsninger som kan understøtte arbeidet med å vurdere og prioritere henvendelser fra publikum om akutt helsehjelp. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har fått i oppdrag å legge til rette for- og støtte opp under dette.

NKLM har bistått med å gjøre bruk av video i legevaktsentral kjent, tilbudt faglig støtte, samlet inn tilbakemeldinger om bruk, og lagt til rette for innsamling av data til forskning på bruk av video i legevaktsentral.

Bruk av videoverktøy har blitt formidlet via konferanser, nettkurs og i beslutningsstøtteverktøy. Gjennomførte arbeidsmøter med operatører fra ulike legevaktsentraler viser at tilbakemeldinger fra operatører som bruker videoverktøy, i all hovedsak er positive. Spørsmål om operatørenes bruk av video er lagt inn i Vakttårnprosjektet for å legge til rette for innsamling av data til forskning.