<
<
Samvirke om samfunnssikkerhet og beredskap Region Vestland

Samvirke om samfunnssikkerhet og beredskap Region Vestland

Bergen kommune og NORCE - Norwegian Research Centre AS) og Universitetet i Bergen er i gang med et forskningssamarbeid innen samfunnssikkerhet. Prosjektet heter «SamvirkeRegion Vest» og er delfinansiert av Regionale forskingsfond Vestlandet (RFF VEST). Prosjektet skal bidra til å styrke kunnskapen vår om samvirkeprinsippet og regionale utfordringer knyttet til samvirke, både når det gjelder forebyggende arbeid, beredskap og krisehåndtering. Det skal videre bidra til å utvikle «Samfunnssikkerhetens hus», et senter og knutepunkt som har som mål å legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

For å utvikle gode og felles problemforståelser knyttet til samvirke er det ønskelig med innsikt i ulike aktørers perspektiver på feltet i regionen. Mange aktører har en viktig rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, både offentlige myndigheter, private og frivillige organisasjoner. Store hendelser og kriser krever innsats på tvers av sektorer og geografiske grenser. Erfaring med hendelser i regionen har vist at det er et stort potensial for bedre samvirke og kontinuerlig samarbeid om forebygging og kompetanseheving. Det er et behov for å styrke kunnskapen om hva som er viktige forutsetninger for samvirke, og hva som fremmer eller hemmer samvirke. Nye politidistrikt, kommunesammenslåinger og regionreform kan i tillegg representere nye utfordringer, eller muligheter, for samvirke.

Som en sentral del av forskningen, deltar PhD-student Alfa Sefland Winge i Bergen kommune med et doktorgradsprosjekt om samvirke.

Forskningsprosjektet kan oppsummeres i følgende åtte punkter:

  • Kapasitet (hvem kan bidra til hva til hvem og når)
  • Felles situasjonsforståelse (og hvordan vi kan få det til)
  • Forebygging, beredskap og øvelser
  • Ressurser
  • Administrative systemer som snakker sammen
  • Regelverk og juridiske bindinger
  • Kultur for samvirke, hinder og evne til problemløsing
  • Kompetanse og adekvate systemer

Project facts

Name

Samvirke om samfunnssikkerhet og beredskap Region Vestland

Status

CONCLUDED

Duration

01.01.20 - 31.12.22

Location

Bergen

Total budget

3.600.000 NOK

Research group

Prosjekteier

NORCE

Project members

Kristin Rubecksen
Alfa Sefland Winge

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen, Bergen kommune