On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART)

Sammenlignet med andre land, bruker den norske velferdsstaten relativt store ressurser på flyktninger og innvandrere som nettopp har kommet til landet. Likevel står langt flere folk med innvandrerbakgrunn utenfor jobbmarkedet enn i befolkningen ellers. Dette gjelder især for kvinner og flyktninger. Prosjektet EQUALPART undersøker hvordan denne gruppa får hjelp til å bli inkludert i arbeidsmarkedet, eller i andre arbeidsrelevante aktiviteter slik som jobbkvalifiserende tiltak. Hvilke ambisjoner har den norske staten for inkludering utover introduksjonstilbudet? Prosjektet kobler sammen ulike perspektiver, aktører og nivåer: altså konteksten der individuelle handlinger og rasjonaliteter oppstår. Juridiske betraktninger vil spille en viktig rolle i prosjektet. Vi ser på hvordan rettigheter som eksisterer på papiret, etterleves i praksis. Det overordnede målet er å bidra med ny kunnskap om årsakene til at kvinner med innvandringsbakgrunn i større grad enn andre står utenfor arbeidslivet. For å finne ut hvorfor det er slik, vil vi undersøke samspillet mellom etablerte praksiser, lovverk og aktørene som er involverte – kvinnene selv, tiltaksledere, politisk og administrativ ledelse i kommunene, arbeidsgivere, og andre. I prosjektet vil vi også studere effekten av tiltak rettet mot målgruppen (NorA i Bergen), og hvordan ulike kjennetegn ved nærmiljøet kan påvirke inkluderingsprosessen. Videre ønsker vi å bidra med nye perspektiver på hvorvidt helse- og omsorgstjenestene tjener som en god inkluderingsarena for kvinner med innvandringsbakgrunn. Rundt omkring i landet har kommuner og fylkeskommuner fått øynene opp for denne gruppa – og muligheten til å løse bemanningsproblemer med denne ledige arbeidskrafta. De har utviklet utdanningsopplegg og rekrutteringsstrategier for å kunne fylle dette hullet med disse nye hendene – innvandrerkvinnene. Men bidrar dette til å redusere de sosial forskjellene i arbeidsmarkedet? Blir de inkluderte, reelt sett?