Nordnorsknettverk for samarbeidsbasert forskning innen psykisk helse og rus

Nordnorsk nettverk for samarbeidsbasert forskning på psykisk helseog rus fokuserer på følgende tema innenfor forskning:

  • Brukermedvirkning i et bredt perspektiv
  • Erfaringsbasert kunnskapsutvikling
  • Kompetansebygging gjennom brukerorganisasjoner
  • Brukerstyrte tjenester
  • Praksisnær forskning i norske kommuner

De konkrete målene for nettverket er:

  • å bidra til, delta i og støtte helsefaglige og tverrfaglige forskningsprosjekter som fremmer brukerinvolvering, brukerstyring og brukerkompetanse
  • å utvikle metodisk, praktisk og etisk kompetanse innen brukerinvolvert, praksisrettet og handlingsorientert forskning og utviklingsarbeid
  • å stimulere til brukerdeltakelse i forskning og bidra til forskningsbasert undervisning med fokus på brukermedvirkning
  • å utvikle og opprettholde kunnskapsdialoger mellom brukere, forskere, praksisfelt og sentrale aktører