Go straight to content
<
<
Kunnskap, makt og helsetjenester

Kunnskap, makt og helsetjenester

Hva gjør vi

Kunnskap er en grunnleggende betingelse for forståelse av helse og sykdom, organisering av helsetjenester og beslutninger om helsepolitikk. Problemstillingen og situasjonen bestemmer hva slags kunnskap som er best egnet for formålet. I Norge er det bred enighet om at helsetjenesten skal være evidensbasert. Samtidig består store deler av virksomheten av komplekse og dynamiske systemer, der sosial samhandling og kulturelle betingelser setter rammene. Kunnskapsbasert praksis er derfor en balanse mellom forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienters verdier og preferanser.

Det er derfor ikke alltid opplagt hva som er gyldig kunnskap eller hvordan denne best kan utvikles. Kunnskap fra ulike paradigmer har ulik status og brukbarhet, avhengig av formål og kontekst. Biomedisinsk kunnskap kommer ofte til kort i møte med sammensatte helseplager og multimorbiditet og evidensbasert medisin gir ikke alltid entydige premisser for beslutninger i helsetjenesten. Pasientperspektiver mangler ofte i kunnskapsgrunnlaget for medisinsk teori og praksis. Samtidig representerer kunnskap makt og verdier som daglig omsettes i helsetjenesten på ulike nivåer. I dette prosjektet vil vi studere sammenhenger mellom kunnskap, makt og helsetjenester.

Hvordan blir dette undersøkt?

I prosjektets første del har vi sett nærmere på evidensbasert medisin (EBM). I tre delprosjekter brukte vi Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som case for å undersøke hvordan denne kunnskapstradisjonen har utviklet seg, hvilke forvaltningsmessige strukturer og prosesser som har bidratt til dette, hva som karakteriserer denne formen for medisinsk kunnskap og helsetjenesteforskning, og hvordan kunnskapsleveranser fra EBM-tradisjonen oppfyller formålet om å være grunnlag for beslutninger og praksis. Fire artikler er publisert.

I prosjektets andre del studerer vi brukermedvirkning i forskning. Vi undersøker politiske og forvaltningsmessige forutsetninger og prosesser internasjonalt og i Norge. Vi har utarbeidet en systematisk oversikt over forskningslitteratur som presenterer slik medvirkning med pasienten som medforsker gjennom hele forskningsprosessen og kartlegger kjennetegn, betingelser og utkomme av dette. Vi planlegger også en studie om hvordan brukermedvirkning ble iverksatt i helsetjenesten i Norge på 1990-tallet.

Project facts

Name

Kunnskap, makt og helsetjenester

Status

Active

Duration

01.04.14 - 31.12.21

Location

Bergen

Project members

Kirsti Malterud
Anne Karen Bjelland
Kari Tove Elvbakken