Go straight to content
<
<
IGNEX - Interglacials and glacials - natural experiments in biodiversity dynamics

IGNEX - Interglacials and glacials - natural experiments in biodiversity dynamics

Det finnes tre hovedhypoteser for å forklare artssammensetningen og strukturen til et plantesamfunn: 1) eksterne faktorer eller ytre miljøpåvirkning (f. eks. klimaendring), 2) interne faktorer eller samspill mellom artene (f. eks. konkurranse, fasilitering), og 3) nøytrale og/eller tilfeldige prosesser, og historisk faktorer. For å teste disse hypotesene trengs observasjoner av plantesamfunnets sammensetning over tidsperioder på hundretusener av år. I løpet av de siste millioner år har jorden vært gjennom flere klimaendringer med tempererte mellomistider (vi lever i den siste mellomistid) til kalde, og ofte tørrere, istider. På grunn av økt kunnskap om fortidens vegetasjon, og forbedret kronologi for de siste 2,6 millioner år, er nå data tilgjengelig med kontinuerlige observasjoner av vegetasjonsendring i flere mellomistider og istider fra Hellas, nordøst Russland, og Colombia. Klimaendringene fra mellomistider til istider er sett på som en serie 'naturlige eksperimenter' som vi kan bruke for forstå endringer i vegetasjon og økosystem over tid. I IGNEX prosjektet vil vi bruke numeriske metoder for å finne mønster som gjentas i vegetasjonsendringer, taksonomisk, funksjonell og fylogenetisk diversitet, og endringer i artssammensetningen for hver mellomistid, for hvert istid-mellomistidpar, og for alle mellomistider og istider. Resultater fra disse analysene vil vi bruke til å teste tre tidligere uutforskede hypoteser: 1) at historiske faktorer er viktige i vegetasjonsdynamikken over lang tid, 2) at mellomistider er ulike i artssammensetning og artsmangfold, og 3) at plantesamfunn ikke har en lang kontinuitet. Testing av disse hypotesene er viktig for å finne ut hva som er et naturlig eller opprinnelig økosystem for restaureringsøkologi og for kunne å forutse hvordan økosystem kan endre seg med fremtidige miljøendringer, samt gi et grunnlag for fremtidig naturforvaltning og bevaring. Prosjektet inkluderer 15 forskere fra åtte land.

Project facts

Name

IGNEX - Interglacials and glacials - natural experiments in biodiversity dynamics

Status

CONCLUDED

Duration

01.09.16 - 31.07.20

Total budget

2.290.000 NOK

Research group

Funding

Research Council of Norway (RCN)

Project members

Harry John Betteley Birks
Blas Manuel Benito De Pando
Alistair William Robin Seddon