Go straight to content
<
<
Gjenforening og samvær- barnevernets praksis i kjølvannet av EMD-dommene

Gjenforening og samvær- barnevernets praksis i kjølvannet av EMD-dommene

Det norske barnevernet, og særlig praksis vedrørende omsorgsplasseringer og samvær, er satt under lupen i kjølvannet av en rekke fellende dommer mot Norge fra EMD. Dommene aktualiserer i høy grad fortolkninger av Barnets beste prinsippet, samt det biologiske og rettslige prinsippet om «retten til familieliv. Mer konkret gjelder det en presisering av «gjenforeningsmålet», som tilsier at alle omsorgsplasseringer er midlertidige. Dette har betydning for fastsettelse og praktisering av samvær mellom foreldre og barn. Vi ønsker i denne studien å utforske hvordan barneverntjenesten opplever og håndterer ulike spørsmål knyttet til gjenforeningsmålet og samvær i saker om omsorgsovertakelser. 

Vi vil benytte et eksplorerende design med fokusgruppeintervju som metode for å få innsikt i de barnevernsfaglige vurderingene. Det vil bli rekruttert kontaktpersoner fra fem-seks barneverntjenester med geografisk spredning og ulik størrelse i Vestland og Rogaland til å delta i studien. Kunnskapen fra studien vil bidra til ny innsikt som vil bli formidlet gjennom relevante fora og kanaler (se pkt 9). Studien vil også danne grunnlaget for en større forskningssøknad 2023, hvor flere problemstillinger knyttet til, bl.a. barnets utvikling og oppfølging av foreldre, vil inngå. Prosjektet er finansiert av stiftelsen Wøyen

Project facts

Name

Gjenforening og samvær- barnevernets praksis i kjølvannet av EMD-dommene

Status

CONCLUDED

Duration

01.07.22 - 30.06.23

Location

Bergen

Total budget

1.013.536 NOK