Go straight to content
<
<
Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services

Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services

Barnevernet overtar årlig omsorgen for mer enn tusen barn. Beslutningen hviler ofte tungt på rapporter fra barnesakkyndige, som oftest psykologer. I 2010 ble Barnesakkyndig kommisjon etablert for å kvalitetssikre de barnesakkyndige rapportene. En rapport kan ikke brukes som beslutningsgrunnlag før kommisjonen har gått gjennom og godkjent den. Per 2020 har kommisjonen gått gjennom og arkivert rundt 8000 rapporter, som i svært liten grad er blitt forsket på.

Prosjektet vårt vil endre på det. Den ene delen av prosjektet har fokus på innholdet i de arkiverte rapportene. Her vil vi studere hvilke kunnskapsgrunnlag og normer de sakkyndige funderer sine resonnementer på, og også hvilke undersøkelsesmetoder de bruker som grunnlag for vurderingene sine. Vi kommer også til å se på hvordan de sakkyndiges tenkning har utviklet seg over tid, og på mer spesifikke problemstillinger, som hvordan det med familiers minoritetsstatus blir håndtert.

I den andre delen av prosjektet henvender vi oss til de som bestiller og bruker rapportene, deriblant barnevernsledere. Disse blir intervjuet om hvordan rapportene faktisk brukes i beslutningsprosessene, samt hvor nyttige og formålstjenlige de oppleves. Kombinert med informasjon i "Lovdata" hvilket utfall sakene har fått, får vi innsikt i hvordan rapportene faktisk preger beslutningsprosessene. Gjennom partnere i England og Sverige får vi også mulighet til å vurdere hvordan kontekstuelle forhold spiller inn på bruken av sakkyndigrapporter.

Det store arkivet av sakkyndigrapporter har til nå ikke blitt bruk som en læringskilde, til tross for hvor avgjørende rapportene er for sårbare barns og familiers fremtid. Målet vårt er å gjøre dette materialet tilgjengelig som en læringskilde og kunnskapsbase for tjenesteutvikling. Vi kommer til å spre funnene fra prosjektet til ulike nivåer barneverns- og barnerettssystemene. De vil kunne informere fremtidige kursprogram for barnesakkyndige og læreplaner for i helse og sosialfaglige utdanninger.

Project facts

Name

Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services

Status

Active

Duration

01.09.20 - 28.02.25

Location

Bergen

Total budget

11.389.000 NOK

Funding

Bergen Univeristy College, Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

Høgskulen på Vestlandet

Project members

Birgitta Persdotter
Judith Masson
Polly Faith Evans Mcginn
Arne Kristian Myhre
Rakel Aasheim Greve
Tone Jørgensen
Vibeke Samsonsen
Dag Øystein Nordanger
Magne Olav Mæhle

Samarbeidspartnere

Høgskulen på Vestlandet, Karlstads universitet, University of Bristol, NTNU, Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus