En pilotstudie: Utprøving av tilbud om utvidet hjemmebesøk til foreldre med nyfødte spedbarn

Barseldepresjon rammer årlig 10-15 % av kvinner i Norge. Omfattende forskning viser at mors barseldepresjon er en risikofaktor forbundet med en rekke sosio-emosjonelle, språklige og kognitive vansker hos barn. Denne pilotstudien omfatter utprøving av en ny forebyggende intervensjon, The Newborn Behavioral Observation (NBO), rettet mot barselkvinner som er i risiko for depresjon. Intervensjonen prøves ut som utvidet hjemmebesøk til foreldre med nyfødte barn. Formålet med pilotstudien er å vurdere aksept og gjennomførbarhet av forskningsdesign og intervensjon før en størreeffekt studie av intervensjonen planlegges. Denne pilotstudien inngår i et prosjektsamarbeid med Uni Research Helse/Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør , og Askøy og Fjell kommune, der jordmødre og helsesøstre har fått opplæring og sertifiseres i NBO.