Go straight to content
<
<
Bruk av video i legevaktsentralen

Bruk av video i legevaktsentralen

I Norge har vi 94 legevaktsentraler med operatører, oftest sykepleiere, som betjener innbyggere tilhørende til sammen 168 legevakter. Operatørene skal håndtere henvendelser fra innbyggere hele døgnet. Telefonkontakt med legevaktsentralen er ofte den første kontakten med helsevesenet i det som oppleves som akutte situasjoner. Beslutningene som blir tatt av operatør er avhengige hvilke symptomer og behov pasientene har.

Selv om operatørene bruker beslutningsstøtte- og rådgivningsverktøy, kan det ofte være vanskelig for operatøren å få et fullverdig bilde av pasientens situasjon. Verktøyene hjelper operatørene med å kartlegge symptomer, vurdere hvor mye det haster og ta beslutninger som kommer pasienten til gode. Men det foreligger alltid en risiko for at det blir tatt feil beslutning, særlig fordi vanskelige avgjørelser skal tas uten at operatøren kan se den som ringer inn.

Videoverktøy ble introdusert våren 2020, og åpnet opp for en ny måte å jobbe på. Det ble nå mulig for operatør å kunne se hva henvendelsen gjelder. Operatørene jobber ikke lenger «i blinde». I mars 2023 bruker over 80 % av landets legevaktsentraler videoløsninger.

Intuitivt oppleves mulighet for bruk av videoverktøy som nyttig, da operatør får innhentet mer informasjon om henvendelsen, som implisitt vil kunne føre til bedre vurderinger.

Effekten av videobruk er imidlertid ikke vitenskapelig dokumentert. Det kan synes som at video brukes ved få henvendelser og et smalt spekter av problemstillinger. Vi vet ikke om det har potensiale for bruk ved flere henvendelser, eller om det burde vært brukt annerledes enn i dag.

Prehospital akuttmedisin kjennetegnes av å gi akutt medisinsk behandling, og bør derfor ha gode forutsetninger for å gi rask og effektiv hjelp til pasienter. Helsepersonell i det prehospitale feltet vil kunne få en større forståelse for pasientens situasjon, symptombilde og skadeomfang ved bruk av video.

I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan video brukes i dag, samt avdekke eventuelle forskjeller i bruk. Da kontakt med legevaktsentralen ofte er den første kontakten pasienten har med helsevesenet, er det viktig at operatør kan bruke gode- og kvalitetssikrede verktøy. Kunnskap om bruk og nytteverdi av video kan bidra til mer effektiv bruk av ressurser og kompetanse.

Doktorgradsrosjektet består av tre delstudier:

Delstudie 1: Vi planlegger først å kartlegge hvordan video brukes ved legevaktsentraler i Norge i dag. Dette skal gjøres ved å undersøke hvor mye video brukes i forhold til besvarte anrop, hva video brukes til, om videobruk påvirker samtaletid og om det fører til endret oppfattelse av hastegrad og tiltak.

Delstudie 2: Vi ønsker også undersøke om video er nyttig å bruke ved et bredere spekter av medisinske problemstillinger ved å ha en gruppe operatører som skal bruke video på tilnærmet alle henvendelser, og sammenligne dette med ordinær bruk.

Delstudie 3: Deretter ønsker vi å sammenligne pasienter som kontakter helsevesenet på nytt med samme problemstilling, både blant de som har brukt video og de som ikke har brukt video. Vi vet at når video brukes, blir over halvparten av samtalene avsluttet etter rådgivning fra operatør, og uten video blir rundt hver fjerde henvendelse avsluttet med samme tiltak. Forskning har vist at en av tre pasienter kontakter helsevesenet på ny etter samtalen avsluttet med rådgivning fra operatør i legevaktsentralen uten bruk av video. Derfor vil jeg undersøke om bruk av video reduserer antall re-kontakter med helsevesenet.

Nathalie Sandal er Ph.d. kandidat, Erik Zakariassen er hovedveileder og medveiledere er Ingrid Hjulstad Johansen og Magnus Hjortdahl.

Project facts

Name

Bruk av video i legevaktsentralen

Status

Active

Duration

01.03.23 - 31.12.26

Funding

Norwegian Air Ambulance Foundation

Project members

Magnus Hjortdahl