Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis

Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke bruddskader som blir behandlet ved et allmennlegekontor som ligger nært et vintersportsted og langt fra sykehus, og å undersøke funksjon hos pasientene i ettertid. Studien kan belyse om bruddbehandling i allmennpraksis er et alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten.Hovedspørsmål i studien er: 1.Hvilke bruddskader er blitt røntgenologisk påvist og behandlet ved et legekontor i perioden 2010-2014? 2. Hvordan er pasientenes symptomer og funksjon etter konservativ bruddbehandling? 3. Hva er den helseøkonomiske betydninge av å behandle bruddskader lokalt i stedet for å sende pasienten til sykehus?

Studien er en retrospektiv tverrsnittstudie. Data om røntgenfunn og behandling hentes fra pasientjournaler, mens pasientens funksjon innhentes ved spørreskjema.