Registerdataanalyse – Sykefravær og frafall fra arbeidslivet

NAV ønsker med denne analysen å få kunnskap om:

Delprosjekt 1: Sykemeldte og de som faller ut av arbeidslivet

1a) Hvilke grupper får arbeidsrettede tiltak fra NAV i sykemeldingsperioden?

1b) Hvilke arbeidsrettede tiltak fra NAV gir ulike grupper best hjelp til å komme tilbake i arbeid?

1c) Hvilke grupper sykmeldte bør få arbeidsrettede tiltak fra NAV for å øke sannsynligheten for å komme tilbake i arbeid? (Hvilke grupper ser ut til å ha størst nytte av hvilke tiltak?)

Analysen skal altså undersøke hvem som får arbeidsrettede tiltak i sykemeldingsperioden, hvilke tiltak de får, og hvordan det går med de som har hatt de ulike tiltakene. Analysen bør også undersøke om personene som kommer tilbake i jobb, blir i jobb over tid.

Analysen av arbeidsmarkedstiltakene bør også undersøke om noen av tiltakene ser ut til å fungere bedre for noen grupper enn for andre. I tillegg ønsker NAV å vite om tiltakene fungerer best på ulike tidspunkter i sykefraværsforløpet. Her kan det være aktuelt å sammenlikne personer som får tiltak i løpet av sykemeldingsperioden, med de som ikke får det før de har gått over på arbeidsavklaringspenger.

1 d) Oppfølging og tilbud fra helsevesenet i sykemeldingsperioden

Denne delen av analysen skal undersøke om mangel på helsehjelp er en årsak til sykefravær eller frafall fra arbeidslivet. Forskningsprosjektet bør undersøke om det finnes mønstre knyttet til oppfølgingen fra NAV og tilbudet man har fått fra helsevesenet, og sannsynligheten for å komme tilbake i jobb. Her kan det for eksempel være interessant å undersøke om personer som faller ut av arbeidslivet har manglet behandlingstilbud. Datagrunnlaget bør inneholde informasjon både om spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og eventuelt medikamentell behandling. I denne delen vil det trolig være krevende å få et helhetlig bilde. Her kan det derfor også være aktuelt å innhente informasjon fra for eksempel saksmapper, legeerklæringer, rapporteringer i helsesektoren m.m.

Delprosjekt 2: Inkludering og sykefravær

IA-avtalen har satt seg som mål at nasjonale tall på sykefravær og frafall fra arbeidslivet skal reduseres. En mulig utfordring med dette målet er at det også er et felles mål i regjeringens «Inkluderingsdugnad» at norsk arbeidsliv skal øke arbeidsdeltakelsen blant personer med helseutfordringer og personer med «hull i CV-en». Om en virksomhet ansetter en person med helseutfordringer eller som har stått lenge utenfor arbeidslivet kan dette innebære en mulig risiko for økt sykefravær. Selv om det ikke nødvendigvis betyr at det norske arbeidslivet generelt har blitt mindre inkluderende. Det er derfor behov for mer inngående kunnskap om utviklingen i arbeidsmarkeds­deltakelsen blant de som står i fare for sykemelding og frafall, samt om arbeidsmarkeds­deltakelsen til personer med «hull i CVen». NAV ønsker at delprosjekt 2 gjennomfører analyser som kan bidra til et mer nyansert bilde på måloppnåelsen i IA-avtalen, og sammenhengene mellom inkludering og sykefravær. I dette delprosjektet kan det også være aktuelt å undersøke ulike deler av arbeidslivet, som for eksempel ulike yrker eller bransjer.