Go straight to content
<
<
Liten i Norge (LiN). A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to age 18 months

Liten i Norge (LiN). A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to age 18 months

Formål
I studien vil vi analysere interaksjonen mellom miljøpåvirkninger og genetisk konstitusjon på et bredt spektrum av utfallsmål: Studien har følgende delmål: (1) Beskrive barns forskjellige utviklingsveier i spedbarnsalderen. (2) Kartlegge forekomst av atypiske utviklingsmønstre og tidlig psykopatologi. (3) Analysere betydningen av risikofaktorer relatert til foreldrestress, mødrenes ernæring i svangerskapet og samspillsproblemer for barns utvikling frem til 18-månedersalderen. (4) Undersøke betydning av differensiell sårbarhet i barns tidlige utvikling.

Forskningsmetode
Det anvendes et prospektivt longitudinelt design med fem datapunkter i svangerskapet (16, 20, 26, 32 og 36 uker) og fire datapunkter etter at barna er født (6 uker og 6, 12 og 18 måneder). Data innhentes ved hjelp av direkte atferdsobservasjon, utviklingstesting av barna og spørreskjemaer som mødrene og fedrene fyller ut. Data legges inn på sikker sone på RBUP ved hjelp av analyseverktøyet Confirmit.

Resultater
Datainnsamlingen pågår og det er ennå ikke publisert resultater fra denne studien.

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
Prosjektet vil fremskaffe praktisk viten som er relevant for helsestasjonens undersøkelse av spedbarn samt utredningsarbeid relatert til barnevern og barns psykiske helse. Prosjektet har forskningsmessige implikasjoner for forståelsen av hvordan barn tidlig kan komme inn på forskjellige utviklingsveier, hvilke forhold som er av betydning for hvordan tidlig skjevutvikling kan komme i gang og eventuelt forebygges, og hvordan enkelte barn er mer plastiske enn andre, slik at de både er mer sårbare for uheldige miljøpåvirkninger og samtidig kan profittere mer på tilretteleggelse av utviklingsfremmende forhold.

Prosjektperiodens varighet
Datainnsamlingen vil pågå til barna har fullført 18-månedersundersøkelsen i løpet av høst 2014. Under forutsetning av videre finansiering, vil deltakerne bli fulgt opp ved senere alderstrinn. Dataanalysene vil vare ved i lengre tid.

Project facts

Name

Liten i Norge (LiN). A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to age 18 months

Status

CONCLUDED

Duration

01.09.10 - 31.12.14

Research Topics

Funding

Research Council of Norway (RCN), Own institution

Project members

Vibeke Moe
Lars Smith
Marian Kjellevold
Unni Tranaas Vannebo
Eivor Fredriksen
Nina Sanner
Thomas Skjøthaug
Ellen Wikenius
Torill Kandal Sundet Siqveland
May Britt Drugli
Turid Suzanne Berg-Nielsen