Hva er Olweusprogrammet?

Sist oppdatert: 2. jul. 2019

Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til:

E-post: Olweusprogrammet@norceresearch.no
Telefon: +47 56 10 72 23

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har som mål:

 • Økt bevissthet og kunnskap om mobbing. Engasjere voksne på skolen og hjemme.
 • Innføring av systematiske tiltak for å forebygge og stoppe mobbing.
 • Støtte og effektivt beskytte den mobbeutsatte
 • Å innføre noen enkle og klare regler mot mobbing. Følgende fire regler blir brukt i programmet:
 • Vi skal ikke mobbe andre.
 • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
 • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.
 • Hvis vi vet om at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen) og de hjemme
 • Å gi støtte til og effektiv beskyttelse av den mobbeutsatte

Systematisk og målrettet innsats gir resultater

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt, som ikke krever store økonomiske investeringer; det dreier seg framfor alt om de voksnes holdninger, atferd og rutiner, samt bruk av personalets tid.

Stills Gutter

Tiltak på skolenivå

 • Elevundersøkelse med spørreskjema
 • Markering av antimobbearbeidet
 • Forbedring av inspeksjonen
 • Forankring i samordningskomité/skolemiljøutvalg
 • Pedagogiske samtalegrupper (studie og veiledningsgruppe for personale)

Tiltak på gruppenivå

 • Skoleregler mot mobbing – ros og sanksjoner
 • Regelmessige klassemøter (lærere og elever)
 • Foreldremøter

Tiltak på individnivå

 • Strukturerte samtaler og oppfølging av mobbeutsatte og mobbere
 • Samtaler med foreldre til innblandete elever

Organisering av programmet på skolen

Samordningskomité/Skolemiljøutvalg

I arbeidet med Olweusprogrammet skal det opprettes en gruppe som skal ha oppgaven med å monitorere om innføringen følger den planlagte progresjonen. I tillegg anbefales det at gruppen har følgende funksjoner:

 • Være rådgivende organ for rektor i saker som vedkommer programmet. Det er rektor som har det overordnete ansvaret for innføringen og driften av programmet i skolen.
 • Treffe beslutninger om større tiltak utover programkomponentene/Olweus standard i samråd med rektor og kunne foreslå endringer i eksisterende rutiner.
 • Være første instans ved skolen som mottar og vurderer resultatene fra Olweusprogrammets spørreundersøkelse.
 • Arrangere større markeringer i sammenheng med skolens anti mobbearbeid.

Under innføringen kan det være hensiktsmessig å etablere denne gruppen som en egen samordningskomitè. Men det gis også anledning til å benytte skolemiljøutvalget. Dersom skolen benytter skolemiljøutvalget, så er det under forutsetning at Olweusarbeidet drøftes i tillegg til utvalgets ordinære arbeid og at det avsettes ekstra møter/tid til dette. Utvalget må også tilpasses med anbefalte deltagere som er skissert nedenfor. Samordningskommiteen/skolemiljøutvalget vil trolig ha behov for tre til fire arbeidsmøter i løpet av innføringsperioden på 18 måneder. I en driftsperiode (etter innføringen) skal det avholdes minimumm 2 møter i dette fora pr. skoleår.

Samordningskomiteen/skolemiljøutvalget består normalt av:

 • en representant for skolens ledelse
 • Koordinator/Olweus kontaktperson for undersøkelsen
 • Minst to av nøkkelpersonene
 • ytterligere én representant for lærerne
Stills Jenter

Koordinator

En person i skolens personale skal pekes ut som koordinator for programmet. Det vil være naturlig å velge en lærer, rådgiver eller sosiallærer, som har en viss autoritet i personalet.

Koordinator vil ha praktiske oppgaver med organisering og aktiviteter rundt programmet på skolen. Eksempler på slike arbeidsoppgaver er:

 • samordning og planlegging av det løpende arbeidet med programmet på skolen.
 • praktisk tilrettelegging av spørreundersøkelsen og organisering av denne.
 • sekretær for samordningskomiteen.
 • være bindeledd mellom skole, instruktør og Olweusgruppen.

Pedagogiske samtalegrupper

Det etableres en eller flere pedagogiske samtalegrupper der hele personalet deltar, inkludert skolens ledelse og fortrinnsvis også personalet ved skolefritidsordningen. Samtalegruppene har møter av 90 minutters varighet til en fast tid annenhver uke for å gjennomgå tiltaksprogrammet i detalj. Hvis antallet personer som skal delta i en pedagogisk samtalegruppe overstiger ca 15, bør det opprettes flere slike grupper på skolen.

Samtalegruppene fungerer gjennom hele innføringsperioden på 18 måneder. Samtalegruppene arbeider med utgangspunkt i lærerveiledningen ”Olweus’ kjerneprogram mot mobbing og antisosial atferd” og boken ”Mobbing i skolen” (1992). Det er viktig at den enkelte deltaker får mulighet til å sette seg inn i det aktuelle pedagogiske materialet i forkant av hvert av møtene i gruppene.

Det er naturlig at skolens Olweusinstruktør også deltar i noen av samtalegruppenes møter. Dette er en måte å kvalitetssikre arbeidet i samtalegruppene på, og det vil også gi instruktøren mulighet til å bli bedre kjent med personalet og aktivitetene på den enkelte skole.

Nøkkelpersoner

For hver samtalegruppe som etableres på skolen skal det pekes ut to nøkkelpersoner. En person kan være nøkkelperson i flere samtalegrupper. Nøkkelpersonenes oppgave er:

 • å lede arbeidet i de pedagogiske samtalegruppene.
 • presentere materiale som tiltaksprogrammet bygger på for de andre deltakerne i gruppene.
 • lede gruppene i diskusjoner og kollegabasert veiledning.

Det er viktig at nøkkelpersonene har god erfaring fra voksenpedagogisk arbeid og en viss autoritet blant sine kolleger. Den enkelte skole velger selv sine nøkkelpersoner, gjerne i samråd med skolens instruktør. Dette bør ideelt skje allerede i vårsemesteret før skolen tar i bruk Olweus-programmet for fullt.

Det er viktig at nøkkelpersonene får satt av ekstra tid til forberedelser og til etterarbeid etter møtene for at utbyttet av møtene i samtalegruppene skal bli så godt som mulig.

Minst to av nøkkelpersonene er også medlemmer av samordningskomiteen. Nøkkelpersonene vil få spesiell opplæring og veiledning av skolens instruktør. Denne opplæringen vil i hovedsak bestå av en to-dagers samling tidlig i innføringsperioden. Nøkkelpersonene skal delta i ytterligere noen hel- eller halvdagssamlinger med Olweusinstruktøren, tilsvarende ca tre hele dager i løpet av innføringsperioden.

Instruktør

Skolen må ha tilknyttet en instruktør for å gå i gang med Olweusprogrammet. Instruktørene bistår ulike skoler med innføringen av programmet over en periode på minst tre og et halvt år. Instruktørene formidler kunnskap om Olweusprogrammet i henhold til opplæringen i instruktørutdanningen og etter anvisninger fra Olweusgruppen. Instruktørene deltar i et eget nettverk av instruktører hvor de samarbeider og utveksler erfaringer.

Skolen kan enten benytte seg av en instruktør som alt er utdannet, eller skolen/ kommunen kan søke om å få utdannet en eller flere instruktører. Flere kommuner eller en region kan også samarbeide om å utdanne eller benytte en instruktør.En kommune kan ikke søke om å få utdannet egen instruktør uten at det samtidig søkes om at en eller flere skoler i kommunen får ta i bruk Olweusprogrammet.

Instruktørutdanningen setter en del krav i forhold til utdanning, yrkeserfaring og personlige egenskaper. For mer informasjon ta kontakt med Andre Baraldsnes (se nedenfor).

Enkeltpersoner kan også utdanne seg som Olweusinstruktør uten avtale med en bestemt kommune eller skole. Disse vil imidlertid bli prioritert etter kommunenes kandidater, og det forutsettes at det finnes skoler i regionen som de kan bistå.

Kontaktperson for instruktørutdanningen

Profilbilde A B

André Baraldsnes

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
abar@norceresearch.no
+47 56 10 72 08