Undervisningsprogram for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 1. studieår (2022-2023)

Undervisningsprogrammet omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon.

Sist oppdatert: 7. apr. 2022
Kontoransatte

Målsettingen er tredelt; gi økte kunnskaper om fagfeltets tenkning og arbeidsmåte, økt bevissthet om eget fag og styrkede kontorfaglige ferdigheter. Det legges stor vekt på økt forståelse for kommunikasjon.

Innhold i studiet

• Psykisk helsevern for barn og unge: Historikk, sykdomsforståelse og behandlingsarbeid

• Profesjonenes roller, kompetanse og samarbeid

• Kommunikasjon. Møte med barn/familier i resepsjon og sentralbord

• Organisasjonsstruktur og -kultur

• Lover og forskrifter, pasientrettigheter

• Kvalitetssikring og rutiner

• Etikk og etiske dilemma

Omfang, varighet og nivå
Undervisningsprogrammet gjennomføres over 3/4 år, med fire samlinger, hver på 3 dager. Det tilsvarer ca. 75 timer undervisning.

Samlingsdatoer
2022: 19. - 21. september og 14. - 16. november.
2023: 13. - 15. februar og 8. - 10. mai.


Pensum
Består av 800- 900 sider. 

Arbeids- og undervisningsformer
Hver samling vil bestå av fellesundervisning og arbeid i mindre grupper. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side. Store deler av undervisningen skjer i form av selvstudier bestående av litteraturstudier og oppgaveskriving.

Vurderingsformer
Undervisningsprogrammet vil bli vurdert som bestått/ikke bestått. Vurderingen vil bygge på 3 arbeidskrav (hjemmeoppgaver/og eller muntlig presentasjoner) underveis, og det vil ikke bli noen avsluttende eksamen.
- Arbeidskrav nr. 2 vil foruten vurderingen godkjent/ikke godkjent også gi graderingene svært god, god eller tilstrekkelig, med en individuell begrunnelse.
De skriftlige arbeidskravene har et omfang på 2500 ord +/- 10 prosent.

Krav til tilstedeværelse: 80 %.

Målgruppe og opptakskrav
Alle kontoransatte i poliklinikker og behandlingsenheter i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Søkere må være ansatt i fast stilling i PHBU og ha minst 3 års arbeidserfaring fra helseinstitusjoner eller kontorarbeid.

Det stilles krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Dersom du ikke har generell studiekompetanse fra videregående skole kan du bli vurdert etter realkompetanse. For å ha realkompetanse kreves minimum 5 års arbeidspraksis tilsvarende heltid, hvorav minst 3 av årene må være relevant for studiet.

Dokumentasjon for dette må følge søknaden. Ved flere søkere enn plasser er det ansiennitet i BUP som teller, uavhengig av studiekompetanse.

Ønsker du nærmere informasjon, ta kontakt med:

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE
v/rådgiver Eva Schaathun
Tlf. 56 10 76 72 e-post: evsc@norceresearch.no

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)
v/studieleder Elisabeth Bjarkø
Tlf 41 04 68 33, e-post elisabeth.bjarko@r-bup.no

Utfylt elektronisk søknadsskjema med vedlegg må være registrert senest 15. mai 2022, kl. 24.00.