Spørreundersøkelsen

Sist oppdatert: 21. apr. 2020

Informasjon til skoler som ikke startet undersøkelsen før nedstengingen i forbindelse med koronakrisen

Skoler som ikke kom i gang med undersøkelsen før påske vil få tilbud om dette på et senere tidspunkt. Det vil da bli benyttet et annet skjema med noen mindre endringer. Vi vil komme tilbake til dette så snart som mulig, og vi vil gjøre hva vi kan for at skolene skal få velge det tidsrommet som passer dem best. Men på grunn av at elevene har vært lenge hjemme bør det gå noen uker før skolene gjennomfører undersøkelsen. Vi finner det viktig i denne situasjonen å vente på avklaring fra regjeringen når det gjelder 5. – 10. trinn.

Endringer i spørreskjemaet våren 2020

Våren 2020 åpnet spørreundersøkelsen mandag 17.februar.

Skjemaet som ble tatt i bruk denne våren på 5. – 10. trinn er kortet ned. Det består nå av 49 spørsmål. To av de 49 spørsmålene er helt nye. Det er også gjort noen språklige forbedringer i en del av spørsmålene. Til orientering hadde fjorårets skjema 61 spørsmål.

4. trinn er det 35 spørsmål denne våren. Også i dette skjemaet er det tatt inn to nye spørsmål. Seks spørsmål i fjorårets skjema er tatt ut av undersøkelsen.

Etter at skolene ble stengt ble det nødvendig å gjøre noen nye endringer i spørreskjemaet. Det skyldes at elever fra skoler som var i gang med undersøkelsen før nedstengingen har fått mulighet til å fullføre undersøkelsen hjemme. Det var da viktig å få tydelig frem i skjemaet at spørsmålene om trivsel, mobbing og skolemiljø handlet om det som hadde skjedd på skolen FØR den ble stengt. Skjemaet med disse endringene ble publisert i NSD WebSurvey 3. april. Vi presiserer at tilbudet om å gjennomføre undersøkelsen hjemme KUN gjelder de som var i gang før de stengte i mars. Disse skolene blir kontaktet av RKBU Vest på epost.

Det må gjøres noen nye endringer i skjemaet når skolene åpner igjen.


Skolerapporter

Etter at undersøkelsen er utført vil det i en periode ikke være mulig for skolene å ta ut rapporter fra undersøkelsen. På grunn av endringene i skjemaene må det også gjøres endringer i rapportmalen. Skoler som ikke får ta ut rapporter den første tiden etter åpningen vil bli kontaktet så snart de er klar til nedlasting.

Dersom deres skole ønsker å utføre undersøkelsen ta kontakt Olweusprogrammet på epost olweusprogrammet@norceresearch.no eller telefon +47 56 10 72 23.

Skolens forberedelser til undersøkelsen

Her finner skolen administrasjonsportalen til WebSurvey og brukerveiledning til WebSurvey (se nedenfor)

Før undersøkelsen kan starte opp må de foresatte ha blitt informert om at skolen skal gjennomføre en spørreundersøkelse om mobbing. Vi har utarbeidet i et eget brev for dette formålet som vi ber skolene om å sende som ranselpost til hjemmene.

bokmål
Pdf
nynorsk
Pdf
engelsk
Pdf
polsk
Pdf
arabisk
Pdf
somalisk
Pdf

Veiledning

Det er utarbeidet informasjon og veileding til lærere som er sammen med elevene når de fyller ut spørreskjema i to dokument:

Veiledning til administrator
Pdf
Veiledning til elever
Pdf

Spørreskjemaet

Undersøkelsen er anonym og meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata (NSD).
De fleste skoler velger en webbasert undersøkelse hvor elevenes svar legges inn direkte via internett, men det er også mulig å svare på spørreskjemaet på papir etter avtale med RKBU Vest.

Spørreskjema for 4 trinn

bokmål
Pdf
nynorsk
Pdf

Spørreskjema for 5-10 trinn

bokmål
Pdf
nynorsk
Pdf

Bruken av undersøkelsen i Olweusprogrammet

Som en del av Olweusprogrammet skal skolen gjennomføre en anonym kartlegging av mobbing blant elevene med Olweus’ spørreskjema om mobbing. Denne kartleggingen foregår vanligvis mot slutten av skoleåret (april - mai) eller utpå høsten (oktober - november), og før skolene starter med innføringen av programmet. Skolens instruktør vil bistå i dette arbeidet.

Skolen skal gjenta denne undersøkelsen ett år senere (og gjerne som en årviss foreteelse i fortsettelsen) for å se effektene av arbeidet og hva skolen må arbeide videre med.

Rapport

Rapporten inneholder historiske data dette inkluderer skolens første måletidspunkt samt de tre siste årene skolen har utført undersøkelsen.
Alle data fra 4-10 trinn vises i samme rapport.
Prioriterte tabeller. Færre og utvalgte tabeller som gir best mulig informasjon og støtte til skolenes videre arbeid.
Grafisk fremstilling av hovedfunnene fra prioritert tabell.
Tilhørende standardkommentar til hvert grafisk bilde samt standard kommentar som sier noe om hva tabell og grafikk viser og hva som er beregningsgrunnlaget for presenterte data.
Rapport uttak: Det er videre gjort en teknisk endring i lasting av data etter spørreundersøkelsen er utført. Denne prosessen foregår nå på nattestid slik at skolene må vente til dagen etter at spørreundersøkelsen er ferdig før de kan hente ut rapporter.

Hvem kan ta undersøkelsen?

Selv om det som oftest bare er aktuelt å gjennomføre undersøkelser i skoler som har innført eller holder på å innføre Olweusprogrammet, kan den også gjennomføres ved alle andre barne- og ungdomsskoler som ledd i en kartlegging av mobbing.

Spørreskjemaet om mobbing er utviklet av professor Dan Olweus og har vært i bruk i mange år i Norge og i utlandet. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) har overtatt rettighetene til dette skjemaet for bruk i Norge og har ansvar for videreutviklingen av skjemaet.

For at skjemaet skal kunne brukes må det innhentes tillatelse fra RKBU Vest på denne adressen: olweusprogrammet@norceresearch.no