Spørreundersøkelsen

RKBU Vest har fått en ny plattform for undersøkelsen ettersom vi har byttet leverandør fra NSD, WebSurvey til Nettskjema ved Universitetet i Oslo. Det vil derfor være en ny rutine for hvordan skolen får tilgang til spørreskjema og tilrettelegger for elever. 

Sist oppdatert: 10. feb. 2021

Våren 2021

Våren 2021 åpner spørreundersøkelsen mandag 15. februar og stenger fredag 18. juni

Våren 2020 ble det gjort følgende endringer i spørreskjema

5. – 10. trinn ble kortet ned. Det består nå av 49 spørsmål. To av de 49 spørsmålene er helt nye. Det er også gjort noen språklige forbedringer i en del av spørsmålene. Til orientering var det 61 spørsmål i skjema i skoleåret 2018/2019.

4. trinn er det 35 spørsmål. Også i dette skjemaet er det tatt inn to nye spørsmål. Seks spørsmål som var med i undersøkelsen i skoleåret 2018/2019 er tatt ut.

Skolerapporter

Skoler som har utført undersøkelsen vil få tilsendt rapport fra RKBU Vest

Dersom deres skole ønsker å utføre undersøkelsen ta kontakt Olweusprogrammet på epost olweusprogrammet@norceresearch.no eller telefon +47 56 10 72 23.

Skolens forberedelser til undersøkelsen


Før undersøkelsen kan starte opp må de foresatte ha blitt informert om at skolen skal gjennomføre en spørreundersøkelse om mobbing. Vi har utarbeidet i et eget brev for dette formålet som vi ber skolene om å sende som ranselpost til hjemmene.

bokmål
Pdf
nynorsk
Pdf
engelsk
Pdf
polsk
Pdf
arabisk
Pdf
somalisk
Pdf

Veiledning

Det er utarbeidet informasjon og veileding til lærere som er sammen med elevene når de fyller ut spørreskjema i to dokument:

Veiledning til administrator
Pdf
Veiledning til elever
Pdf

Spørreskjemaet

Undersøkelsen er anonym og meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata (NSD).
De fleste skoler velger en webbasert undersøkelse hvor elevenes svar legges inn direkte via internett, men det er også mulig å svare på spørreskjemaet på papir etter avtale med RKBU Vest.

Spørreskjema for 4 trinn

bokmål
Pdf
nynorsk
Pdf

Spørreskjema for 5-10 trinn

bokmål barneskoletrinnet
Pdf
bokmål ungdomsskoletrinnet
Pdf
nynorsk barneskoletrinnet
Pdf
nynorsk ungdomsskoletrinnet
Pdf

Bruken av undersøkelsen i Olweusprogrammet

Som en del av Olweusprogrammet skal skolen gjennomføre en anonym kartlegging av mobbing blant elevene med Olweus’ spørreskjema om mobbing. Denne kartleggingen foregår vanligvis mot slutten av skoleåret (april - mai) eller utpå høsten (oktober - november), og før skolene starter med innføringen av programmet. Skolens instruktør vil bistå i dette arbeidet.

Skolen skal gjenta denne undersøkelsen ett år senere (og gjerne som en årviss foreteelse i fortsettelsen) for å se effektene av arbeidet og hva skolen må arbeide videre med.

Rapport

Rapporten inneholder historiske data dette inkluderer skolens første måletidspunkt samt de tre siste årene skolen har utført undersøkelsen.
Alle data fra 4-10 trinn vises i samme rapport.
Prioriterte tabeller. Færre og utvalgte tabeller som gir best mulig informasjon og støtte til skolenes videre arbeid.
Grafisk fremstilling av hovedfunnene fra prioritert tabell.
Tilhørende standardkommentar til hvert grafisk bilde samt standard kommentar som sier noe om hva tabell og grafikk viser og hva som er beregningsgrunnlaget for presenterte data.
Rapportuttak er ikke tilgjengelig for den enkelte skole dersom skolen har behov for å få tilsendt rapport ta kontakt med oss på olweusprogrammet@norceresearch.no . Rektor ved skolen vil så få tilsendt rapporten på e-post.

Hvem kan ta undersøkelsen?

Selv om det som oftest bare er aktuelt å gjennomføre undersøkelser i skoler som har innført eller holder på å innføre Olweusprogrammet, kan den også gjennomføres ved alle andre barne- og ungdomsskoler som ledd i en kartlegging av mobbing.

Spørreskjemaet om mobbing er utviklet av professor Dan Olweus og har vært i bruk i mange år i Norge og i utlandet. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) har overtatt rettighetene til dette skjemaet for bruk i Norge og har ansvar for videreutviklingen av skjemaet.

For at skjemaet skal kunne brukes må det innhentes tillatelse fra RKBU Vest på denne adressen: olweusprogrammet@norceresearch.no