Skolesider

Her legger vi ut kurs, fagdager og annen informasjon til skoler som benytter Olweusprogrammet.

Sist oppdatert: 21. apr. 2020

Informasjon til deltakere på kurs, nettverk og veiledninger

RKBU Vest følger Folkehelseinstituttets (FHI) sine anbefalinger om å begrense omgang med andre og redusere reiseaktiviteter av hensyn til fare for utsatte personer i samfunnet og for å redusere smittefare og spredning koronaviruset (SARS-CoV-2). Derfor avlyser/utsetter vi alle planlagte kurs- seminar, veilednings- og undervisningsaktiviteter foreløpig frem til påske.

Det arbeides med alternative undervisningsmetoder for noen utdanninger og kurs for å sikre gjennomføring. Deltakere dette gjelder, og studenter blir informert nærmere om dette.

Aktuelt

Generelle råd for gjennomføring av klassemøter via Teams, Zoom ol. i «hjemmeskolen»:

I disse tider er det kanskje mer enn noen gang viktig å gjennomføre klassemøter for å forebygge mobbing. Vi tenker på hvor sårbare mange barn og unge er nå, ikke minst for utenforskap og for krenkelser digitalt. I en tid hvor barn og ungdom må oppfordres til kun å være sammen med noen få venner pga. smittefare, og holde seg til disse, er det mange som vil oppleve å ikke bli valgt eller i verste fall kjenne seg ekskludert. Da er det desto viktigere at hjemmeskolen kan legge opp til inkluderende aktivitet digitalt og også hjelpe elevene å være bevisste på hvordan de selv kan inkludere hverandre digitalt og bidra positivt så ingen faller utenfor.

Mange av de samme prinsippene for klassemøter i klasserommet kan være fint å ta med seg til klassemøter i det virtuelle rom.

1. Tydelig ledelse og instruksjon

2. En innledning til et tema som en fakta eller fiksjon formidling fra læreren, en del av en bok eller et klipp fra en film.

3. Her må man jo tenke på personvernet og at foreldre, søsken eller andre kan være i bakgrunnen,
så en ide er jo å introdusere et tema felles og at refleksjonen skjer individuelt eller ved å ringe en venn.

4. Deretter kan de levere inn en felles besvarelse.

Tips for digitalt klassemøte. Digital inkludering / ekskludering. 4-10 klasse

Det kan være en god anledning å ha digital inkludering og digital ekskludering som tema siden mange barn bruker mer tid inne og foran skjermen enn vanlig. Møtet eller møtene om digital atferd fordrer god styring og struktur fra den som leder arbeidet. Tilpass ordbruk til alder og legg gjerne til dine egne spørsmål. Hensikten med møtet er å fremme god atferd på nett. Bruk gjerne de generelle rådene for gjennomføring.

Noen forslag til problemstillinger.

  • Hva er forskjellene mellom å gjøre noe sammen eller å snakke sammen på skolen og å game og chatte på nett?
  • Hvordan kan vi være greie med hverandre på nett?
  • Hvordan ville du reagert dersom du ikke ble inkludert i en gaming eller chatte gruppe?
  • Er det andre måter vi kan ha kontakt med mange i klassen på, når vi er på nett?
  • Hva ville du ha gjort, dersom du merket at noen i vennegjengen eller i klassen ble holdt utenfor eller ble behandlet stygt på nett?

Tips fra Tinn kommune, delt av instruktør Anette Brekke

Anette ble inspirert av en lærer i Tinn som på en kreativ måte har gjennomført Olweusmøte via digitale medier.

For å få «klassefølelsen» er nok effekten best ved å gjennomføre i sanntid (et gitt tidspunkt) for alle, men den kan også gjennomføres individuelt/ når det måtte passe for eleven😉.

Anette har satt sammen en Kahoot med tema hjemmeskole, digital mobbing og klassemiljø. Denne er lagd med Kahoots gratis premiumversjon, og ved å logge dere inn kan dere både fjerne eller legge til egne spørsmål også.
https://create.kahoot.it/share/klassemte-med-olweustema/12a5b271-40f2-42fd-bcd6-d74d16773f0b

Oransje sone

I nytt kapittel 9A i opplæringsloven blir det slått fast at alle elever har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vi vet at ikke alle elevene føler seg trygge på skoleplassen. «Oransje sone» er derfor et tiltak for å forbedre og forsterke innsatsen på skoleplassen i friminuttene. Det skal være et avgrenset sted på skoleplassen hvor det alltid skal være trygge, ivaretakende voksne tilstede som bærer oransje vester. Det skal være et tilbud til alle elever, men det skal spesielt være et tilbud til elever som ikke har noen å være sammen med eller føler seg utrygge. Det er viktig å understreke at «Oransje sone» er et tillegg til den ordinære inspeksjonsordningen. Skolens ordinære inspeksjon skal foregå som planlagt.

Litt om høstens nasjonale nettverk:

I forlengelsen av «Markus har kniv i ranselen» var 58 personer samlet til nasjonal nettverkssamling for Olweusteam og Olweusinstruktører. Skoler fra Nordland, Aust Agder, Telemark, Hedmark, Rogaland og Hordaland var representert. Tema for dagen var forebyggende arbeid mot antisosial atferd: «Et barn utenfor fellesskapet» - dilemmaer, muligheter og utfordringer i en pedagogisk tilnærming. Hanne Steen og Tore André Strand fra Bergen kompetansesenter for læring innledet dagen og ledet case-arbeidet hvor samspillsvansker og de voksnes tilnærming og tilpassede kommunikasjon var fokus. De to ledet og oppsummerte gruppearbeidet i en tenkt handlingsplan hvor en lavaffektiv tilnærming ble faglig begrunnet og forklart. De knyttet til teori fra problemløsende samarbeid og viste til Ross W. Green og hans prinsipper, bl.a. en grunntanke om at barn gjør det bra hvis de kan! Boken «Utenfor – elever med atferdsutfordringer» av Ross Green og «Atferdsproblemer i skolen» av Bo Hejlskov Elvén ble referert til og satt inn i den faglige sammenhengen. Dagen ble avsluttet med en fagsamtale ledet av Stein Gorseth ved RKBU Vest, og hvor Hanne Steen og Tore André Strand også trakk linjene til hvordan Olweusprogrammet kan være et godt utgangspunkt for å forebygge, gripe inn og følge opp antisosial atferd i skolen. Kunnskap bl.a. om lavaffektiv tilnærming kan være viktig særlig i arbeid med komplekse saker hvor retten til et trygt og godt skolemiljø for alle kan og blir utfordret.

Presentasjoner fra fagdager

Vold i skolen - juridiske perspektiver Johan Sverre Rivertz
Pdf
Utfordringer. Håndtering "Hands on" v/Reidun Waag, rektor ved Kjøkkelvik skole
Pdf
Veier til vold – og ut av vold. Ungdom i risiko. Forsker emr Ragnhild Bjørnebekk, Forskningsavdelingen Politihøgskolen
Pdf
Olweusprogrammet - forebyggende arbeid mot mobbing og antisosial atferd. Stein Gorseth, RKBU Vest, NORCE
Pdf
Mobbingens psykologi og tiltaksprinsipper - Professor Erling Roland Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger
Pdf
Et evolusjonspsykologisk blikk på barn og unge som mobber andre - Førsteamanuensis Mons Bendixen ved Psykologisk institutt ved NTNU Trondheim
Pdf
Barnesamtalen - Den dialogiske samtalemetoden - Barnevernspedagog May Kristin Lindland ved Bjerke barneverntjeneste
Pdf
Hvorfor får ofte ikke barn som har vært utsatt for mobbing den oppfølgingen de trenger? – Hilde Slåtten, forsker RKBU Vest
Pdf
Hva gjør at noen barn som har vært utsatt for mobbing klarer seg bra, mens andre ikke klarer seg like bra? – Kyrre Breivik, forsker RKBU Vest
Pdf
Hva kan lærere bidra med når elever sliter med ettervirkninger av å ha blitt utsatt for mobbing? – Gjertrud Ekerhovd, kommunepsykolog i Fjell kommune
Pdf