Veien til Selvstendighet. Økt kvalitet på tjenestene til bosatte enslige mindreårige flyktninger.

Kunnskap om kritiske faktorer i bosettingsfasen i norske kommuner for å lykkes i arbeidet med å føre enslige mindreårige flyktninger (EMF) ut i et selvstendig liv er i dag manglende. Barneverntjenesten for EMF i Bergen kommune og Uni Research planlegger en studie med siktemål om økt kvalitet på tjenestene som EMF mottar. Gjennom en undersøkelse med validerte og standardiserte spørreskjema ønsker vi å få informasjon om oppfølgingen EMF har mottatt fra barnevernet etter bosetting, skolefungering, trivsel og helse. Ved å inkludere felles spørreskjema fra to epidemiologiske studier: Ung@Hordaland og Ung i fosterhjem, vil vi også sammenligne EMFs fungering, trivsel og helse med ungdommer i en normalpopulasjon og ungdommer i en fosterhjemspopulasjon. Langtidsoppfølging med registerdata er planlagt. Kunnskapen fra prosjektet vil kunne bidra til økt kvalitet i tjenestetilbudet lokalt i Bergen, men også regionalt og nasjonalt både på kort og lang sikt, som vil komme respondent til gode.