Tilbaketrekkingsatferd i spedbarnsalderen- en norsk valideringsstudie av the Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

Formål
Formålet med denne studien er å undersøke om tidlig tegn på vedvarende tilbaketrekning predikerer barns sosio-emosjonelle utvikling ved 12 måneders alder. Ny kunnskap om epigenetikk og tidlig utviklingspsykologi viser at det er å oppdage barn i risiko for skjevutvikling på et tidlig tidspunkt i deres liv. Tidlig innsats gir større muligheter for å bidra til positive endringer enn tiltak som settes inn på et senere tidspunkt i barnets liv. Tidlig oppdagelse krever at førstelinjen involveres, men hittil har gode observasjonsinstrumenter manglet. Flere nyere internasjonale studier har anvendt en observasjonsmetode utviklet av en fransk barnepsykiater, the Alarm Distress Baby Scale (ADBB), og resultater fra disse studiene tyder på at sped-og småbarns unnvikelse fra kontakt i form av vedvarende tilbaketrekkingsatferd trolig utgjør en av de tydeligste og tidligste signalene på at noe er galt.Metode
ADBB benyttes for å måle tilbaketrekkingsatferd ved 4 tidspunkter i barnets første leveår, ved 3, 6, 9 og 12 mnd. og ASQ-SE, ITSEA og Infant Toddler Symptom Check list benyttes til ulike utfallsmål. Observert tilbaketrekningsatferd blir relatert til viktige familiekarakteristikker (depresjonssymptomer hos mødrene, personlighet og interaksjonsstilen mellom foreldre-spedbarn). For å sørge for variasjon i vedvarende tilbaketrekningsatferd er to grupper inkludert i studien, en gruppe fullterminbarn (n= 238) og en gruppe moderat premature barn (n=64).Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
Prosjektet vil bidra med kunnskap om ADBB har prediktiv validitet, om det er forskjeller i tilbaketrekkingsatferd hos fullterminbarn sammenlignet med moderat premature barn og om depresjon hos mødrene er relatert til tilbaketrekkingsatferd hos barna. Dersom resultatene viser at ADBB har prediktiv validitet vil denne metoden kunne anvendes i førstelinjen for å identifisere barn i risiko på et tidlig tidspunkt, utrede dem nærmere og sette inn målrettede tiltak for å snu en uheldig utvikling.Datainnsamlingen pågikk i tidsrommet mars 2008 til desember 2011. Prosjektet har ingen ekstern finansiering og arbeidet med analyser og utskriving av forskningsartikler pågår fortsatt. En artikkel er publisert og en under arbeid.