The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries

Fører trusselen om terror til et styggere, mer hatsk politisk ordskifte og svekket tillit til myndighetene?

Høy grad av tillit og konsensus har preget de nordiske demokratiene i årtier. Spørsmålet er om disse grunnpilarene for stabilitet, ro og forutsigbarhet i samfunnet kan rokkes ved.

Forskerne i prosjketet er interessert i konsekvensene av at folk blir redde og sinte. -For å oppsummere kjernen i prosjektet enkelt: vi vil avdekke hvordan terror påvirker folk, og hvordan terror påvirker politikken, sier forskningsleder Dag Arne Christensen i NORCE.

Christensen leder prosjektet The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries: An analysis of citizens’ reactions, policy responses and legitimacy.

Dette er et 3-årig prosjekt som har fått 9,8 millioner kroner fra Nordisk program om samfunnssikkerhet, som NordForsk administrerer. Forskningsprogrammet er tverrfaglig, og skal generere ny kunnskap om hva som sikrer et trygt liv for innbyggerne i Norden.

Prosjektet er unikt, fordi det blant annet omfatter et samarbeid om data fra medborgerpanelene i både Norge, Sverige og på Island. Universitetet i Reykjavik og Gøteborgs Universitet er partnere i prosjektet, i tillegg til Universitetet i Bergen.

Det er første gang medborgerpanelene i de nordiske landene benyttes i et forskningsprosjekt på en slik omfattende måte over tid. Dette sikrer forskerne en høy metodisk kvalitet og dermed resultater til å stole på. Gjennom medborgerpanelene vil forskerne få gode data på folks holdninger til virkemidler i antiterror-politikken, som for eksempel overvåkningsmetoder. Forskerne kan følge de samme personene over tid, og se om holdninger og meninger endrer seg.

Forskerne skal også gjennomføre survey-eksperimenter med både tekster og videosnutter, for å se folks reaksjoner og hva de oppfatter at er terror.

Dag Arne Sveinung2 Web1
Forsker Sveinung Arnesen (t.v) og forskningsleder Dag Arne Christensen. (Foto: Andreas R. Graven)