<
<
Psykologisk førstehjelp i skolen

Psykologisk førstehjelp i skolen

Psykologisk førstehjelp (PF) er et selvhjelpsmateriale for barn og unge som har fått mange gode tilbakemeldinger. Derfor er det ønskelig å finne om dette materialet kan egne seg i skolen. Hypotesen er at dersom lærere får opplæring i hvordan PF kan brukes i skolen, kan PF bidra til å styrke elevenes følelsesbevissthet og evne til å sortere i emosjonelt vanskelige situasjoner, bidra til utvikling av elevenes mestringsstrategier og evne til å være proaktiv i møte med utfordringer. PF kan også til å gi elevene trening i å ta andres perspektiv.? Forprosjektet vil prøve ut hvordan et slikt prosjekt best mulig kan gjennomføres, og hvordan man kan måle effekt. I forprosjektet blir læremateriell, opplæringen av lærere, fokusgruppeintervju og spørreskjema prøvd ut, slik at det kan justeres før en større effektstudie kan settes i verk. Foreliggende forprosjekt vil prøve ut denne modellen på ungdomstrinnet ved fire skoler, hvor ca. 150 lærere og ca. 300 elever blir involvert i prosjektet.

Prosjektfakta

Navn

Psykologisk førstehjelp i skolen

Status

CONCLUDED

Periode

01.02.13 - 28.02.14

Prosjektmedlemmer

Solrun Samnøy
Solfrid Raknes
Bente Wold
Claus Røynesdal
Bente Storm Mowatt Haugland
Hege Eikeland Tjomsland