Psychological trouble tree COLOURBOX21430234 1600
Illustrasjonsbilde: colourbox

Prospektiv kohortstudie av helseplager

5% - 8% av den voksne befolkningen i Norge mener at deres amalgamfyllinger har påvirket deres helse negativt, og en tilsvarende andel av den voksne befolkningen har hatt sine amalgamfyllinger fjernet på grunn av helsemessige årsaker. Det norske Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å igangsette et prosjekt bestående av utprøvende behandling (fjerning av amalgamfyllinger) for pasienter med helseplager som de attribuerer til amalgam. Målet med studien er å evaluere intervensjonen ved å måle helseplager og livskvalitet før og etter amalgamfjerning og sammenligne endringer over tid med relevante pasientgrupper. Pasienter som blir inkludert i prosjektet skal være utredet i henhold til gjeldende retningslinjer før søknad om deltakelse. Primært utkommemål er indeks score for generelle helseplager 12-måneder etter avsluttet amalgamfjerning. Sekundære utkommemål er blant annet Giessen Subjective Complaints List (GBB-24, total score), og SF-36 Health Survey.

Aktuelt