nb

<
<
Overgrepsmottakene - Status per juni 2014

Overgrepsmottakene - Status per juni 2014

Bakgrunn: I mai 2014 bestemte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) seg for å gjennomføre en kartlegging av status ved overgrepsmottakene. Bakgrunnen for kartleggingen var den foreslåtte plasseringen av mottakene i spesialisthelsetjenesten fra 2015.

Materiale og metode: Kartleggingen ble gjennomført ved telefonintervju med ledelsen ved samtlige mottak.

Resultater: Resultatene fra kartleggingen viser at mange av overgrepsmottakene ikke er forberedt på ny organisering fra 2015, de er avventende og har i liten grad forberedt seg til den nye organiseringen.

Kort oppsummert kan en si at:

  • Selv om NKLM fortsatt er bekymret for driften fra 2015, er situasjonen ved de aller fleste mottakene ikke dramatisk, og mer preget av «vanlig drift» enn nedbygging

  • De fleste mottak har ikke økonomiske avtaler på plass for 2015

  • Det er bekymring ved mottakene knyttet til å splitte den akutte behandlingen av overgrepsutsatte, der seksuelle overgrep flyttes til spesialisthelsetjenesten og vold i nære relasjoner skal ivaretas i primærhelsetjenesten, men ikke i organiserte overgrepsmottak

  • Det synes ikke som essensiell kompetanse er gått tapt i særlig grad, for eksempel ved at nøkkelpersonale har sluttet under en periode preget av usikkerhet

Prosjektfakta

Navn

Overgrepsmottakene - Status per juni 2014

Status

CONCLUDED

Periode

01.05.14 - 31.10.14

Prosjektmedlemmer

Helle Nesvold
Signe M Zachariassen