<
<
Nye mønstre, et forskingsstøttet innovasjonsprosjekt. Helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier med vedvarende lavinntekt.

Nye mønstre, et forskingsstøttet innovasjonsprosjekt. Helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier med vedvarende lavinntekt.

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. I dag er tjenester til barn og familier med dårlig økonomi og utfordrende livssituasjoner sjeldent integrerte og koordinerte. Kristiansand kommune har utviklet prosjektet Nye mønstre - trygg oppvekst med målsetning om å bryte mønstre hvor utfordringer relatert til barnefattigdom overføres mellom generasjoner. Gjennom folkehelseprogrammet deltar ytterligere 10 kommuner i Agder i prosjektet. I tillegg deltar Stavanger kommune.
Innovasjonen er en ny modell for koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell innsats til både foreldre og barn i utvalgte lavinntektsfamilier over en periode på fem år. Modellen representerer tjenesteinnovasjon og innebærer tett oppfølging av barn og voksne i deltakerfamiliene. En fast familiekoordinator koordinerer innsatsen rundt både voksne og barn ved bruk av koordineringsverktøyet Familiens plan. Familiekoordinator er en kontaktperson inn til hjelpeapparatet og skal se hele familiens behov under ett. Innovasjonen innebærer fokus på innsats mot samfunnsstrukturer og systemer som bidrar til å skape eller videreføre utfordringene med lavinntekt. FoU-aktivitetene vil undersøke hvordan innovasjonen påvirker praksis og gi innspill til utvikling og justering av modellen underveis. I tillegg vil vi undersøke hvorvidt og hvordan bruk av modellen påvirker barn og foreldres livssituasjon, og hvordan ulike tjenester kan koordineres for å optimalisere potensialet i eksisterende helse- og velferdstjenester. Innovasjonen skal prøves ut i 12 kommuner og kunnskapen som generes vil derfor kunne ha stor overføringsverdi til andre kommuner i Norge.

Prosjektfakta

Navn

Nye mønstre, et forskingsstøttet innovasjonsprosjekt. Helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier med vedvarende lavinntekt.

Status

Aktiv

Periode

01.06.19 - 31.05.23

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Torunn Alise Ask
Kristin Haraldstad
Eirik Abildsnes
Kjetil Grimastad Lundberg