Med nytt nordisk blikk på forvaltning av verdiene i havet

Det nordiske senteret for fremragende forskning, SUREAQUA ledes av NORCE og har fått 30 millioner kroner for å skape tverrfaglig utvikling, dele kunnskap, samt bygge nettverk som sikrer mangfold og bærekraftig ressursbruk innen fagfeltet bioøkonomi.

- NORCE er gjennom sitt vertskap for SUREAQUA delaktig i bygging av viktig ny kunnskapsbase og ny næringsvirksomhet for fremtiden, sier Fiona Provan t.h. på bildet), senterleder for SUREAQUA sammen med Elisa Ravagnan (t.v).

SUREAQUA er et tverrfaglig senter for fremragende forskning som i 2017 fikk 30 millioner kroner av Nordisk Ministerråd. Vertskapet holder til hos NORCE i Stavanger men har virksomhet i hele Norden.
- Hovedoppgaven vår er å fremme nyskapende og bærekraftig bruk og produksjon av fornybare ressurser, med hovedfokus på råstoff fra vann og hav. Gjennom en tverrfaglig tilnærming jobber forskere sammen med industri og andre sentral aktører for å sikre et bredt kunnskapsgrunnlag for overgangen til bioøkonomi i de nordiske landene. Kompetanseutvikling, studentaktiviteter og teknologiutvikling er viktige bærebjelker i senteret, forteller Elisa Ravagnan.

SUREAQUA har 40 partnere over hele Norden som leverer forskning, utdanning og innovasjon for å tilrettelegge for denne bærekraftige produksjonen og forvaltningen av våre verdifulle ressurser. Her utvikles innovative løsninger for å sikre trygge og stabile fôrråvarer, bevare dyrevelferd og vannkvalitet innen havbruk, samt for å finne nye bruksområder for underbrukte ressurser som makroalger. Blant de 40 partnerne finner vi sentrale nordiske FoU miljø, større industrikonsern, som Skretting og AkvaGroup, mindre bedrifter, samt interesseorganisasjoner som Bellona.

SUREAQUA var også høyaktuelle under Regjeringens lansering av langtidsplan for utdanning og forskning tidligere i høst. Regjeringen trakk der frem dette senteret som å ha en nøkkelrolle i bygging av bioøkonomi. Og bioøkonomi hva er det?
- Jo, det er den delen av økonomien som baserer seg på bruk av fornybare biologiske ressurser fra land og sjø. Innen den Blå Bioøkonomien utvikles det nå nye og spennende bruksområder for biologiske råstoff fra vann og hav, sier Provan og legger til:
- For eksempel brukes biprodukter fra fiskeri og havbruksnæringen til å produsere kosttilskudd og fôringredienser, mens slam fra landbasert oppdretts anlegg kan gjenvinnes til verdifull gjødsel og energi. Bioøkonomien har et sterkt fokus på å redusere avfallsmengden og vil bidra til å finne løsninger innen menneskehetens stor utfordringer knyttet til mat, helse og miljø.

Em2
NORCE-forskerne Fiona Provan (t.h. på bildet) og Elisa Ravagnan (t.v)leder det nordiske senteret for fremragende forskning SUREAQUA. Foto: Gunn Janne Myrseth

Konkrete prosjekter i SUREAQUA:

1. Integrert akvatisk produksjon (IAP)
Med sikte på å fremme bærekraftig produksjon i akvatiske miljøer, utvikler SUREAQUA et prosjekt om integrert akvatisk produksjon som ett motsvar på at de fleste akvakulturanlegg i Norge og Norden i dag fungerer som en monokultur, med fokus på oppdrett av en enkelt art.
SUREAQUA partnere undersøker mulige gevinster og utfordringer knyttet til samdyrking av ulike arter på Færøyene: Gjennom en helhetlig tilnærming er arter fra ulike nivå i næringskjeden innarbeidet i et felles produksjons system for å skape en integrert oppdrettsform.
Arter som blåskjell og tang får næring fra avfall, overflødig fôr og næringsstoffer samtidig som de fungerer som levende filtre for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettsmiljøet og forbedrer dermed potensielt driften i anlegget.
Det pågår for tiden feltstudier i prosjektet, arbeidet vil følges opp ved å undersøke potensielle bredere miljø- og sosioøkonomiske virkninger av Integrert akvatisk produksjon -aktiviteter, samt etablere oversikt over de relevante politiske rammebetingelsene.

2. Sensorutvikling
Bakgrunnen her er at det å opprettholde optimale forhold for produksjon av fisk i ett akvakulturanlegg er vanskelig. Mange faktorer som vannkvalitet, temperatur, fôr og lys har alle en effekt på fiskens evne til å vokse.
SUREAQUA utvikler og tilpasser integrert bruk av sensorer for å kartlegge alle faktiske miljødata som pH, temperatur, oksygenivåer etc. samt fiskevelferd for eksempel ved bruk av kortisol- og glukosenivåer som indikatorer på fisken tilstand i lukkede produksjonssystemer. Slike sensorer kan plasseres i vannet og / eller på fisken selv for å gi rette data der og da. Dette blir nøyaktige målinger i sanntid som kan brukes til å modellere effekten av ulike variabler på fiskevelferden og slik informere bedre om hva de optimale forholdene for f.eks laksen egentlig er. Videre skal prosjektet sørge for at sensorene vil være praktisk å bruke for oppdretterne og la seg produsere i stor skala.


3. Alternativt fôr
Akvakultur har potensial i seg til å bidra betydelig til å forbedre fødevaresikkerheten til store deler av verdens befolkning. Men akvakulturproduksjonen i dag er til en viss grad avhengig av bruk av fra før en truet ressurs som all villfisk, som en kilde til fôr.
Derfor er det viktig å identifisere alternative kilder til fôr for oppdrettsfisken både for å sikre bærekraft og for å begrense miljøskadene av fiskeoppdrett.
SUREAQUA-partner DTU Aqua i Danmark leder et prosjekt for å identifisere alternative kilder, for eksempel animalske biprodukter, fluer og overflødig gjær fra bryggeri som potensielle fôrbestanddeler. Dette prosjektet vil gi en oversikt over potensielle kilder og vurdere deres levedyktighet, samt mulige virkninger og aksept for av bruken av dem. Eksisterende og potensielle lovmessige begrensninger og implikasjoner vil også bli utforsket.

Symposium
I disse dager er senterledelsen fullt opptatt med å lande sitt symposium. 30. november er de nemlig vertskap for et Nasjonalt Symposium om Blå Bioøkonomi i Stavanger der statsråd Iselin Nybø også er invitert, sammen med nordiske kompetansemiljø og aktører fra EU som EEA (European Environmental Agency) og Zero-waste Skottland. BLÅBIONORGE-symposiet er en arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging blant aktører med interesse i å utvikle den blå bioøkonomien i Norge. Programmet fokuserer på følgende sentrale emner: Verdiskaping basert på fornybare ressurser; Biomasse produksjon; og forvaltning og ledelsesperspektiv.Tang Tari Seaweed
Tang Tari Seaweed. Foto: SUREQUA

SUREAQUA:

SUREAQUA er et nordisk senter for fremragende forskning ledet av NORCE og etablert i 2017. Senteret er finansiert av NordForsk, en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur. Programmet er finansiert av Finlands akademi, det svenske forskningsrådet FORMAS, Norges forskningsråd, det Islandske forskningsrådet Rannís og NordForsk. Under program: Nordisk program om bioøkonomi

Under program: Nordisk program om bioøkonomi