Long STEP hovedprosjekt

LongSTEP - Musikkterapi for premature barn og deres foreldre: Internasjonal klinisk studie

Hva gjør vi

Prematurfødsel er ofte en uforutsett hendelse, som medfører ulike utfordringer for både barn og foreldre. Hverdagen på nyfødtintensiv kan være krevende, og mange foreldre opplever stress og bekymring. Premature barn trenger tid til å modnes og bli friske, og har mer subtile kommunikasjonssignaler enn andre nyfødte. Dette kan gi disse barna og foreldrene noen ekstra utfordringer når de skal bli kjent med hverandre og knytte bånd. I forskningsprosjektet LongSTEP (ledet av GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforskning) er hovedfokus på relasjonen mellom premature barn og deres foreldre, og hvordan denne viktige tidlige tilknytningen påvirkes av musikkterapi. Videre undersøker vi kort- og langtidseffektene av musikkterapi på premature nyfødtes utvikling, og hvordan musikkterapien påvirker foreldrenes psykiske helse.

Foreldre og barn deltar sammen i musikkterapi. Foreldre veiledes i hvordan de kan bruke sang og stemmebruk i samspill med barnet, for å hjelpe det til å regulere seg eller for å oppnå kontakt. Å lære seg å kjenne igjen og tilpasse seg barnets signaler er sentralt.

Hvorfor er dette viktig

Fra korttidsstudier er det kjent at musikkterapi har positiv effekt på barnets fysiologiske utvikling og modning, mens den samtidig reduserer angst- og stressnivået hos foreldrene. Men vi vet lite om langtidsvirkninger og effekten av musikkterapi når det tilbys over en lengre tidsperiode, utover tiden da familien er innlagt. Med LongSTEP ønsker vi å tette dette kunnskapshullet og undersøke om musikkterapi med vekt på aktiv foreldredeltakelse, tilbudt også etter utskrivelse vil bidra positivt til barnets utvikling og foreldrenes psykiske helse. Eller om musikkterapi over en lengre periode til og med forsterker effekten fra korttidsbehandlingen. Oppfølgingstiden i studien er på to år, dermed vil vi også kunne undersøke om en eventuell positiv effekt av musikkterapi er vedvarende.

Mål

Vårt mål er å inkludere totalt 250 premature barn og deres foreldre i prosjektet. Deltagere rekrutteres fra Norge (Haukeland Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og Rikshospitalet), Polen, Israel, Argentina og Columbia.

Studien kommer på et gunstig tidspunkt: mens musikkterapi allerede er en del av behandlingstilbudet for premature barn i mange land, så er behandlingsformen fortsatt ganske ny i Norge. Vi håper at resultatet fra denne studien vil gi svar på hvordan musikkterapi kan implementeres på norske nyfødtintensivavdelinger og i oppfølging av premature, slik at musikkterapi kan gagne premature barn og deres foreldre på best mulig måte.

Samarbeidspartnere

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RBKU) Vest

Fakultetet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen

Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Akershus Universitetssykehus, Oslo

Oslo Universitetssykehus, Oslo

King's College, London

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. Z o.o, Ruda Śląska, Poland

Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, Poland

Institute of Psychology, University of Gdańsk, Poland

Meir Medical Center, Tel Aviv University, Israel

School of Creative Art Therapy, University of Haifa, Israel

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia

SONO – Centro de Musicoterapia, Bogotá, Colombia

Hospital Fernández, Buenos Aires, Argentina

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, Argentina