Livets slutt i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle

Hva gjør vi

Dette var Anette Fosses ph.d-prosjekt «Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle». Veiledere var Margrethe Aase Schaufel (hovedveileder), Sabine Ruths og Kirsti Malterud (medveiledere). Fosse disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 14.06.2018. Lenke til BORA

Sykehjem er blitt den vanligste dødsarenaen i Norge. Hvordan kan sykehjemslegen bidra til at tiden fram til livets slutt i sykehjem skal bli god for pasienten og de pårørende?

Med tre delstudier belyste ph.d-prosjektet følgende problemstillinger:

Hvilke tanker og forventninger har pasienter og pårørende til en god død i sykehjem?

Vi gjennomførte en metaanalyse av kvalitativ forskning om pasienters og pårørendes tanker og forventninger. Resultatene viser at livets slutt oppleves som trygg og verdig hvis leger gir kompetent veiledning og er bevisst på pasienters preferanser. En artikkel er publisert.

Kan sykehjemmet være læringsarena for nyutdannede leger?

Vi har gjennomført 3 fokusgruppeintervjuer med turnusleger for å utforske deres læringserfaringer og utfordringer i møtet med døden i sykehjem. Vi var spesielt interessert i læringserfaringer med forberedende samtaler. En artikkel er publisert.

Hvordan påvirker rammebetingelser legearbeid i sykehjem i Norge og Nederland?

I samarbeid med Universitetet i Groningen, Nederland, har vi gjennomført en anonymisert, deskriptiv, komparativ, elektronisk spørreskjemastudie blant sykehjemsleger i Norge og Nederland for å kartlegge sykehjemslegenes erfaringer med rammebetingelsene for arbeid med livets slutt i sykehjem, samt deres syn på ulike tiltak for å forbedre arbeidet. En artikkel er publisert.

Oppdatert: 21.09.2018

Prosjektresultater

  • Høy kvalitet på omsorg ved livets slutt krever en tilgjengelig sykehjemslege og at helsepersonell i sykehjem er i stand til å gjenkjenne sykdomsforløp for å være i forkant av pasientens og de pårørendes behov for veiledning og symptomkontroll. Pasientens samtykkekompetanse må vies spesiell oppmerksomhet når det gjelder samtaler om behandlingsintensitet og ønsker for tiden fram mot livets slutt.
  • Sykehjem som læringsarena kan gi nyutdannede leger trening i å snakke med pasient og pårørende om vanskelige og tidvis konfliktfylte tema, og gi ny innsikt i legens rolle og oppdrag i arbeidet med livets slutt i en tverrfaglig setting.
  • Til tross for store ulikheter i utdanning og organisering av legetjenesten i sykehjem i Norge og Nederland vurderte sykehjemsleger fra begge land at de største barrierene for god omsorg ved livets slutt var underbemanning, kompetansemangel og tidsklemme. De anbefalte kompetanseheving av leger og pleiere samt strukturerte faglige veiledere samt verktøy for forberedende samtaler og lindrende behandling.