Digiwell tilpasset

DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint

Hva gjør vi

Operatørene på Norsk kontinentalsokkel (NCS) er i front i å ta i bruk det siste innen teknologiske nyvinninger for å sikre forbedret oljeutvinning inkludert brønnkonstruksjon i oljeutvinningsprosessen. Ser man fremover er det derimot ytterligere behov for å optimalisere brønnleveringsprosessen (WDP) - dvs. planleggingen og utførelsen av bore- og kompletteringsprosessene. Dette både av hensyn til verdiskaping, sikkerhet og miljøpåvirkning.

En slik videre utvikling krever en integrert og tverrfaglig, adaptiv prosess:

• Digitalisering, automatisering og autonomi

• Nye generasjoner sensorer og høyhastighets telemetri-løsninger

• Digitale tvillinger, dataassimilering og maskinlæring

• Tverrfaglige arbeidsprosesser og beslutningsstøtte

Forskningspartnere og infrastruktur:

• SFI DigiWells sine forskningspartnere har ledende kompetanse og ferdigheter innen petroleumsteknologi og boring og brønnkonstruksjon, så vel som kunnskap innen digitalisering, maskinlæring og automatisering, inkludert programvareprototyping og kommersiell utvikling.

• Infrastruktur av ypperste kvalitet er på plass i ULLRIGG og laboratoriefasilitetene i OpenLab Drilling

• Forskningspartnere er: NORCE, Universitet i Stavanger, NTNU, Universitetet i Bergen, University of Texas at Austin, Stanford University, TU Clausthal og UPV EHU.

Hvorfor er dette viktig

Petroleum vil fremdeles være en viktig energiressurs i mange tiår fremover og petroleum vil også være nødvendig innen annen produksjon enn til brensel - f.eks. innen petrokjemisk industri. Karbonavtrykket fra olje- og gassektoren er et stort problem, og flere aktører har presentert ambisiøse mål for å minimere karbonavtrykket fra deres petroleumproduksjon. NCS har et lavt karbonavtrykk fra petroleumproduksjon sammenlignet med andre oljefelt i verden, men også her for å imøtekomme fremtidige krav, må karbonavtrykket reduseres ytterligere og produksjonen må være kostnadseffektiv. Det er også slik at selve entreprenørperioden av driften utgjør nesten 50 % av kostnadene knyttet til feltutvikling og denne vrikshometen i forkant av selve produksjonen utgjør også en betydelig del av karbonavtrykket.

I en fersk rapport fra Rystad anslås det at avkastningen på investeringer for petroleumsforskning gjennom prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, er tredoblet. I samme rapport heter det at når det gjelder selve entreprenørvirksomheten, er bruk av avansert brønnkonstruksjon den teknologi som har det største potensialet for å øke produksjonsvolumet ved NCS i løpet av de neste tiårene.

Det viser seg nemlig at å maksimere utvinning av olje og gass er nært relatert til effektiviteten i konstruksjonen av brønnene. Feltoptimalisering og optimalisering av utvinning av en enkelt brønn henger sammen med riktig målvalg, evnen til å overvåke og påvirke brønnplassering i sanntid, samt det å velge rett tilpasning og muligheter for produksjonsoptimalisering.

Ved hjelp av datastyrt beslutningsstøtte gir digitaliserte løsninger muligheten til å utvikle nye og forbedrede datainnsamlings-, håndterings- og beregningsevner. Det vil igjen bidra til å kvantifisere, begrense og redusere usikkerheter som påvirker utvinning. SFI DigiWells vil utnytte mulighetene som åpner seg ved økt bruk av ulike digiltaliserte løsninger.

Mål

Målet med denne forskningen og denne SFI-en er økt lønnsomhet men samtidig reduserte karbonutslipp.

SFI DigiWells skal gi driften på Norsk kontinentalsokkel (NCS) den kunnskap som trengs for å sikre at driften her tar i bruk alle teknologiske nyvinninger. Mer effektive brønner vil optimalisere ressursutnyttelsen i NCS, noe som gir lavere kostnader per fat (høy verdiskaping), mindre fare for farer (sikker drift) og redusert miljøpåvirkning (lave karbonutslipp).

Aktuelt