Tone Langjordet Johnsen

Tone Langjordet Johnsen

Forsker II
Telefon: +47 56 10 72 51
Epost: tojo@norceresearch.no
Kontoradresse: Årstadveien 17, 5009 Bergen

Forsker på arbeid, helse, subjektive helseplager, og inkludering. Min doktorgradsavhandling fokuserte på betydningen av helsekompetanse i et arbeidshelseperspektiv. Nærmere bestemt handlet doktorgradsprosjektet mitt om å undersøke effekten av et arbeidsplasstiltak som hadde til hensikt å øke ansatte og arbeidsplassens helsekompetanse om rygg- og nakkeplager og psykiske helseplager – de to vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Dette ble gjort gjennom en stor randomisert kontrollert studie, der vi målte effekt på sykefravær og andre helserelaterte variabler. I tillegg til min 20 % forskerstilling i Norce, jobber jeg også på Sykehuset i Vestfold, med både polikliniske og forskningsrelaterte oppgaver.


Forskningsgruppe

Johnsen er en del av forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (Worklife and inclusion). Gruppen søker å knytte sammen helse- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som er til nytte for den enkelte og for samfunnet. Forskningen er samfunnsnær og skal bidra til gode, aktive liv i et samfunn som har plass til alle.

Våre viktigste forskningsområder er:

  1. Arbeidsdeltakelse blant unge utenfor skole og arbeidsliv (NEET), og personer med ulike helseplager, funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.
  2. Sosial ulikhet i helse og samfunnsdeltagelse.
  3. Inkludering og utenforskap.
  4. Tilpasset oppfølging og koordinering av sykmeldte.
  5. Betydning av fysisk aktivitet for sykefravær og arbeidsevne.
  6. Evaluering av arbeidsrettede tiltak, som Individuell jobbstøtte (IPS)

Et bærekraftig velferdssamfunn må øke tilgangen til arbeid for flere i yrkesaktiv alder. Ved å måle effekten av ulike arbeidsrettede tiltak, og å foreta systematiske evalueringer av dem, vil vi bidra til et arbeidsliv som har plass til flest mulig. Målet er at kunnskapen vi produserer kan danne grunnlaget for politiske beslutninger knyttet til helse og arbeidsdeltakelse.

Aktuelt

Publikasjoner