Synnøve Økland Jahnsen

Synnøve Økland Jahnsen

Forsker II
Telefon: +47 56 10 76 16
Epost: syja@norceresearch.no
Kontoradresse: Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norway

Synnøve Økland Jahnsen har arbeidet i NORCE (tidligere Rokkansenteret) siden høsten 2017, og forsker på offentlige reformer, tverretatlig samarbeid og koordinering. Jahnsen er både lokalt og internasjonalt orientert, og hennes interesser spenner på tvers av fagfelt som helse- og sosialfaglig arbeid, kriminalitetsforebygging, beredskap og samfunnssikkerhet. Hun har blant annet forsket på prostitusjon, menneskehandel, tvangsarbeid, arbeidslivskriminalitet og forebygging av gjeng- og mc-kriminalitet. Et gjennomgående tema er spørsmålet om hvordan både ekstraordinære og ordinære politiske og institusjonelle virkemidler tas i bruk for å imøtekomme ønsket om strengere kriminalitets- og grensekontroll, og hvilke målkonflikter og dilemmaer som kan oppstå når ulike institusjonelle og profesjonelle logikker møtes

Bakgrunn

Jahnsen har doktorgrad i sosiologi fra Institutt for sosiologi ved Universitet i Bergen fra 2014. Hun har i tillegg studert ved Københavns Universitet, Berkley University of California, Rutgers University of New Jersey og Columbia University i New York. I perioden som doktorgradsstipendiat (2009-2013) var Jahnsen ansatt ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved Universitet i Bergen. Hun har også jobbet som konsulent ved personvernombudet for forskning ved NSD (2008/09), og Pro Senteret i Oslo kommune. I tillegg har Jahnsen jobbet som med forsknings- og undervisningsarbeid ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved det Juridiske fakultet Universitetet i Oslo og Politihøgskolen (PHS). Ved de sistnevnte institusjonene var hun involvert i NFR-prosjektet New Trends in Modern policing, (ledet av prof. Helene Oppen Ingebrigsten Gundhus) og Kriminalitetskontroll ved Europas Grenser (ledet av prof. Katja Franko), finansiert av ERC.

Jahnsen har studert norsk prostitusjonspolitikk og implementering av internasjonale konvensjoner mot menneskehandel siden midten av 2000-tallet. I forbindelse med dette arbeidet har hun også redigert boken ‘Assessing Prostitution Policies in Europe’, sammen med Hendrik Wagenaar, som beskriver prostitusjonspolitikk i 21 Europeiske land. Jahnsen har hatt flere tillits, redaktør- og lederverv, blant annet som leder for Young Nordic Police Research Network (YNPRN) og Labour Exploitation Research Network (LERN).

Aktuelt

Publikasjoner