Stein Nilsen

Stein Nilsen

Forsker II
Telefon: +47 56 10 72 68
Epost: stni@norceresearch.no
Kontoradresse: Årstadveien 19, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

• Trygdemedisin

• Leger og sykemelding

Om personen

Spesialist i allmennmedisin, veileder i allmennmedisin

Stein Nilsen tok medisinsk embetseksamen i 1981 ved Universitetet i Bergen. Etter turnustjeneste i Florø har han arbeidet som allmennlege/fastlege ved legesenteret i Florvåg i Askøy kommune. Han har hatt bistilling som rådgivende overlege i Trygdeetaten/NAV siden 1998. Han er også leder for Legeforeningens Utvalg for legehelse, og har vært støttekollega i Hordaland legeforening siden 1996.

Han har i perioder hatt bistillinger ved institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og ved Uni Research, og har de siste årene arbeidet med PhD-prosjektet ”Fastlegen som portvakt: erfaringer, utfordringer, håndtering og konsekvenser”.

Nilsen disputerte 12.04.2018 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Allmennlegers erfaringer som portvakt – utfordringer, håndtering og konsekvenser».

Hans forskningsinteresser er knyttet opp mot fastlegers arbeid med sykmelding og deres håndtering av portvaktrollen.

Leder i PraksisNett Vest fra mai 2018.

Kst. leder for AFE fra september 2019.

Aktuelt

Publikasjoner