Guri Rørtveit

Guri Rørtveit

Forsker I
Epost: guri@norceresearch.no
Kontoradresse: Årstadveien 19, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

•Infeksjonssykdommer

•Bekkenbunnsproblemer (inkontinens, descens)

•Epidemiologi

•Registerstudier

Om personen

Guri Rørtveit har en bistilling som forsker I ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen. I hovedstilling er hun instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og professor i allmennmedisin. Hun var forskningsleder ved AFE 2006-2015. Hun har dessuten arbeidet i primærhelsetjenesten 1993-2015 som kommunelege, bydelslege, fastlege og legevaktlege i Øksnes og Bergen.

Hun tok sin doktorgrad i 2004 på en avhandling på registerbaserte studier om svangerskap og fødsel og risiko for inkontinens. Hun arbeidet med tilsvarende problemstillinger sammen med forskere i Danmark, USA og Etiopia. Siden har hun utviklet flere forskningsprosjekter knyttet til infeksjonsmedisinske problemstillinger i allmennpraksis; giardia-infeksjon og senfølger, gastroenteritter mer generelt, impetigo (brennkopper) og influensa. I flere av studiene er dataene hentet fra registre.

Guri Rørtveit har arbeidet i flere år for å utvikle en infrastruktur for klinisk forskning i primærhelsetjenesten (praksisbasert forskningsnettverk). Dette prosjektet har nå fått midler (65 mill kroner) fra Forskningsrådet og er i startfasen. Hun har engasjert seg i fagpolitiske prosesser og debatter knyttet til Samhandlingsreformen, HelseOmsorg21-strategien og Primærhelsetjenestemeldingen

Aktuelt

Publikasjoner