Vi lagrer gjerne egen CO2 men vi vil ikke ta imot gassen fra resten av Europa

PRESSEMELDING: Om få år sikter man mot å lagre både norsk CO2 samt karbon fanget i andre europeiske land under havbunnen i Nordsjøen. Men et nytt forskningsprosjekt fra NORCE viser at nordmenn er kritiske til å lagre CO2 fra andre land på norsk sokkel.

Sist oppdatert: 4. apr. 2022
Publisert 4. apr. 2022

Karbonfangst- og lagring (forkortet CCS) kan bli en svært viktig teknologi for å nå målet om maksimalt 1,5 grader global oppvarming. FNs klimapanel vurderer den som avgjørende for å kunne oppnå klimanøytralitet.

Northern Lights prosjektet er godt i gang. Her sikter man mot å lagre både norsk CO2 samt karbon fanget i andre europeiske land under havbunnen i Nordsjøen. Men et nytt forskningsprosjekt fra NORCE viser at nordmenn er kritiske til å lagre CO2 fra andre land på norsk sokkel.

- Nordmenn reagerer svært negativt på et konkret forslag om å importere CO2, både når vi viser til import fra Tyskland eller fra Europa generelt. Mens 81 prosent av oss utrykker støtte til et prosjekt hvor våre egne utslipp blir lagret i Norge, reduseres støtten til 42 prosent når utslippene kommer fra Tyskland, sier Gisle Andersen, en av forskerne bak studien.

I Tyskland har ikke forslaget om å eksportere egne utslipp til Norge eller andre Europeiske land noen målbar effekt på oppslutningen til CCS, men her er samtidig støttenivået betydelig lavere.

- I begge land ser det derfor ut til å være viktig å fortsette å informere publikum om rollen CCS kan ha for å redusere klimagassutslipp samt å sikre lavest mulig global oppvarming. Det er viktig å informere godt om planene om å etablere en felles europeisk infrastruktur for transport og lagring, og hvorfor slikt samarbeid er nødvendig. Det synes særlig relevant å få frem at teknologien er den eneste kjente muligheten for å fjerne utslipp fra noen typer prosessindustri, samt fra sementproduksjon og fra avfallsforbrenning, mener Gisle Andersen.

Det er første gang befolkningens holdning til import og eksport av CO2 i Norge og Tyskland undersøkes. 3.469 nordmenn og 2.979 tyskere har deltatt i undersøkelsen. Opp mot 70 prosent av oss nordmenn er positive til teknologien, mens dette kun gjelder halvparten av tyskerne. Samtidig er det stor forskjell på hvor kjent befolkningen i de to landene er med teknologien. Kun 15 prosent av oss oppgir å aldri ha hørt om teknologien, i Tyskland er dette tallet 63 prosent.

- Disse funnene må tolkes i lys av hvordan teknologien har blitt omtalt og diskutert i offentlige og politiske debatter de siste tiårene. I Norge har teknologien i en årrekke blitt mye omtalt og debatten har gjennomgående vært positiv. Det har stort sett vært tverrpolitisk konsensus om at teknologien bør tas i bruk, men i Tyskland har CCS gjennomgående vært mindre diskutert og debatten har vært betydelig mer konfliktfull, sier medforfatter Åsta Dyrnes Nordø.

Prosjektet har blitt finansiert av Norges Forskningsråd Climit 2019-2022 og er et samarbeid mellom forskere i NORCE og Kiel Institute for the World Economy i Tyskland.

Karbonfangst og lagring illustrasjon
Illustrasjon av karbonfangst og lagring