Ny publikasjon fra NKLM

NKLMs undersøkelse blant fastlegene i Norge viser at fastlegene jobber betydelig flere timer per uke enn arbeidsmiljølovens bestemmelser på maks 40 timer.

Sist oppdatert: 2. jul. 2019
Collage fastlegers tidsbruk til rapport
NKLMs undersøkelse blant fastlegene i Norge viser at fastlegene jobber betydelig flere timer per uke enn arbeidsmiljølovens bestemmelser på maks 40 timer.

Tidsbruk blant fastleger i Norge 2018 – en observasjonsstudie

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) undersøkte 1) fastlegers tidsbruk på pasientrettet arbeid, administrative, kommunale og andre oppgaver, og 2) om arbeidstiden var ulik med hensyn forhold som kjønn og alder.

En elektronisk spørreundersøkelse ble sendt til alle fastleger i Norge (n=4716). Legene skulle registrere arbeidstiden i løpet av en uke i januar 2018 så presis som mulig.

Resultatene viste at:

1. Fastleger i Norge jobber betydelig mer enn arbeidsmiljølovens bestemmelser

2. Kvinner jobber tilnærmet like mye som menn

3. Halvparten av arbeidstiden brukes til pasientkonsultasjoner

4. Fastlegers arbeidstid synes å øke på bekostning av direkte pasientkontakt


Fastlegene jobber mye

NKLMs undersøkelse blant fastlegene i Norge viser at fastlegene jobber betydelig flere timer per uke enn arbeidsmiljølovens bestemmelser på maks 40 timer. Kvinner jobber omtrent like mye som menn. Bare vel halvparten av arbeidstiden brukes på pasientkonsultasjoner. Arbeidstiden synes å øke på bekostning av direkte pasientkontakt. Videre undersøkelser bør finne hva som kan redusere fastlegenes arbeidstid.

Full referanse

Morken T, Rebnord IK, Maartmann-Moe K, Hunskaar S. Workload in Norwegian general practice 2018 – an observational study. BMC Health Services Research 2019;19:434 https://doi.org/10.1186/s12913-019-4283-y

Ved å følge denne lenken kan du lese publikasjonen

Relatert prosjekt

Denne publikasjonen hører til NKLM-prosjektet "Fastlegers tidsbruk"

Klikk her for å lese mer om prosjektet