Teknologi og kunnskap i takt med økende digitalisering

Noe av det viktigste i forslagene til digitaliseringstiltak fra den regjeringsoppnevnte Digital21-gruppa er å tenke på tvers av tradisjonelle næringer og organisering, sier teknologidirektør Kristin Flornes i NORCE.

Ons Flornes Cc
Kristin Flornes, NORCE, på Centre Court ONS 2018. (Foto: Andreas R. Graven)

Digital21 har sett på næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi.

Utvalget trekker fram fire teknologiområder som blir særlig viktig for Norge framover. De foreslår økt satsing på kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer.

Kristin Flornes gjør seg noen tanker om hva det er viktig å ta med seg fra anbefalingene de har gitt til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:

- Noe av det viktigste i den nye strategien er behovet for å tenke på tvers av tradisjonelle næringer og organisering slik vi er kjent med. Dersom norske bedrifter klarer å utnytte mulighetene de fire teknologiområdene som trekkes frem gir, vil det bety mye for vår konkurransekraft. Her vil kunnskapsmiljøene spille avgjørende rolle. Noen av de viktigste tiltakene som foreslås omfatter etablering av forskningssentre og styrket forsknings og utdanning innen IKT.

Et tiltak som blir trukket fram som viktig er å etablere sterke forskningssentre for næringsrettet digitalisering på disse fire områdene. Forskningssentrene skal jobbe på tvers av bransjer. Hvordan ser du for deg at NORCE passer inn i dette landskapet?

- NORCE har et viktig samfunnsoppdrag i den omstillingen Norge står overfor. Vi er plassert langs kysten i regioner med et sterkt næringsliv som historisk har vist seg svært omstillingsdyktig. Vi har lange tradisjoner for nært samarbeid med aktørene i våre regioner. Nå ser vi at vi har kompetanse og aktiviteter som støtter prioriteringene i Digital21. Innenfor teknologi har vi forskere som er eksperter på nettopp maskinlæring og kunstig intelligens. Stordata har vært et satsingsområde over flere år i NORCE. Sammen med våre eier ved universitetene i Bergen, Stavanger og Agder har vi en rekke forskningsprosjekter og viktig infrastruktur som støtter disse satsingene. Vi bruker for eksempel stordata for å analysere bilder og video som kan brukes til å sikre veier, overvåke ras og bedre helsetjenester.

- Jeg vil trekke frem forskningsinfrastrukturene - OpenLab i Stavanger og Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Agder. OpenLab gir store muligheter for utvikling og testing av nye digitale verktøy innenfor energi. Vi har store forventinger til at robotene i MIL skal bidra til effektivisering og automatisering av prosesser i industrien. Det ligger store muligheter i de foreslåtte forskningssentrene. Her vil NORCE spille en viktig rolle.

NORCE-direktørene Kristin Flornes (avdelingsdirektør for teknologi) og Thor Arne Håverstad (direktør for integrasjon), har bidratt i to av ekspertgruppene, henholdsvis ekspertgruppe for forskning, utvikling og innovasjon, og ekspertgruppe for dataressurser og infrastruktur.

OM DIGITAL21

Mer enn 60 eksperter fra ulike deler av næringsliv, akademia og organisasjoner har vært involvert i arbeidet.

Seks ekspertgrupper har jobbet for utvalget, og gitt anbefalinger innen følgende områder: Cyber-sikkerhet, kompetanse, muliggjørende teknologier, forskning, utvikling og innovasjon, og offentlige rammeverk.

Forslagene fra Digital21-utvalget er innenfor fem hovedområder:

  • Sørge for cybersikkerhet
  • Etablere relevant kunnskaps- og teknologibase og utvikle ny næringsvirksomhet
  • Sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning
  • Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikling av næringsrettet infrastruktur
  • Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer innovasjon og digitalisering

Les hele rapporten.

Relaterte personer

Kristin Flornes
Konserndirektør Teknologi / Adm. dir. CMR - NORCE
Thor Arne Håverstad
Senior Vice President - Procurement and Contract - NORCE

Aktuelt

Bodoe snn
18. jun. 2019

Dette tror næringslivslederne om framtiden i nord

Vossolaks barlaup
07. jun. 2019

Derfor er det fortsatt håp for Vossolaksen

Sigurd handeland 1
03. jun. 2019

Storprosjekt for bærekraftig sjømatproduksjon

COLOURBOX31293061
30. mai 2019

Unge med spiseforstyrrelser sitter mer stille

Strekke ut en hånd
28. mai 2019

Ansatte i skolen trenger mer kunnskap om selvmord