Ullrigg Oppover1

Stor satsing på infrastruktur innen petroleumsteknologi

Forskningsrådet investerer én milliard kroner til nasjonal forskningsinfrastruktur. NORCE sitt arbeid med plugging og nedstengning av oljebrønner er ett av prosjektene som blir prioritert.

Publisert 12. sep. 2019
-Dette er fantastiske nyheter. Pengene vi får tildelt gir et betydelig løft til forskningsinfrastrukturen vår ved Ullrigg testsenter, som igjen vil komme universitetene og ikke minst industrien til gode, sier forskningssjef i NORCE Energi, Hans Joakim Skadsem.

Forskningsrådets styre vedtok fredag 6. september å investere inntil én milliard kroner i 16 nasjonale prosjekter på forskningsinfrastruktur. Pengene går til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser over hele landet. Halvparten av prosjektene er nye, mens de øvrige prosjektene skal styrke eksisterende nasjonale infrastrukturer.

Eneste innen petroleumsteknologi

Søknaden til Norwegian P&A Laboratories er den eneste som fikk tilslag innen petroleumsteknologi.

Sentralt i infrastrukturoppbyggingen ved Ullrigg testsenter blir etableringen av en ny og unik barriereverifikasjonsbrønn, hvor det blir mulighet for å teste barriere- og verifikasjonsteknologi i fullskala - i et ekte brønnmiljø.

-Det blir en stordiameter brønn som er planlagt basert på "slot recovery" av en eksisterende brønn. Samtlige operatører og serviceselskaper som har hørt om planene våre har vist stor interesse for prosjektet, og vi gleder oss til å ta fatt på den utfordrende oppgaven, sier forskningssjef Skadsem.

-Det er boret flere tusen brønner på norsk sokkel. Nå skal mange av disse brønnene stenges ned og forlates. Det er uhyre viktig at arbeidet blir gjort på en sikker og effektiv måte. Våre forskere har solid kompetanse på området og fått stor anerkjennelse for dette i markedet. Relevant infrastruktur ved Ullrigg testsenter er essensielt for at vi skal beholde og videreutvikle vår unike kompetanse, sier konserndirektør i NORCE Energi, Aina Margrethe Berg.

Det er Sintef som står som prosjektleder. Det er søkt om rundt 100 millioner kroner, og NORCE får den største andelen av prosjektmidlene.

Mer kunnskap om havet

NORCE har også fått penger til et prosjekt innen klima og miljø, der det er bedt om 71 millioner kroner til arbeidet med å etablere en norsk grein av det europeiske prosjektet EMSO som fokuserer på havobservasjoner fra bunn til overflate. Den norske delen, NorEMSO, skal etablere, oppgradere og vedlikeholde ulike observasjonsplattformer (overflatebøyer, glidere og dypvannsrigger) i Norskehavet og Framstredet. Prosjektet skal bidra til kunnskap om vannmasser, havsirkulasjon, havforsuring og utveksling av varme og kjemi. Formålet er blant annet å forbedre modeller og varsling om endringer. Det er Universitetet i Bergen som leder prosjektet, hvor NORCE er en av flere samarbeidspartnere.

NORCE vil kanskje også få penger til ytterligere et prosjekt innen klima og miljø. For et prosjekt som står på venteliste er det bedt om 105 millioner kroner til å videreføre og oppgradere den norske noden av den europeiske ICOS infrastrukturen – ICOS Norge – som måler flukser av drivhusgassene karbondioksid og metan i atmosfæren, landbiosfæren og havet.

Norge er også vertskap for ICOS Ocean Thematic Centre, et servicesenter for havstasjoner fra hele Europa. ICOS Norge opererer per i dag sju stasjoner: to for målinger i atmosfæren, en for målinger over skog og fire for målinger i havet. En videreføring av finansieringen vil bidra til å utvide det norske nettverket med tre nye stasjoner. Målingene gjort av ICOS Norge er nødvendige for å rapportere korrekte utslippstall for Norge, og for å verifisere at Norge overholder sine forpliktelser opp mot Parisavtalen.