Smarte byer vurdert fra alle sider

Hvordan utvikle bedre og mer effektive smarte byer? Samfunnsforsker Helge Lea Tvedt er for tiden særlig opptatt av innbyggerinvolvering.

Helge Tvedt Lea
- Det at de fleste er utstyrt med smarttelefon har mye å si for mulighetene for en tettere kobling til innbyggerne. Da kan en tilpasse plattform og innhold for å nå ut til forskjellige målgrupper, sier forsker Helge Lea Tvedt.

- Innbyggerinvolvering er en sentral brikke i utviklingen av smarte byer og samfunn, sier Tvedt.

Han er på plass på Nordic Edge Expo i Stavanger 25. september for å holde et innlegg om slik involvering på det NORCE-ledede arrangementet Governing Nordic Smart Cities: Innovation in Networks.

Tvedt og de andre samfunnsforskerne i NORCE er opptatt av at ressursene og kunnskapen som finnes i befolkningen skal bidra til å skape bedre og mer effektive byregioner.

Fokuset på smarte byer og samfunn har ført til fornyet interesse for innbyggerinvolvering som forskningstema, da særlig med utgangspunkt i at ny teknologi åpner opp for nye former for kommunikasjon og samhandling med innbyggerne.

- Hvilken teknologi mener du er viktigst her?

- Det at de fleste er utstyrt med smarttelefon har mye å si for mulighetene for en tettere kobling til innbyggerne. Da kan en tilpasse plattform og innhold for å nå ut til forskjellige målgrupper, for eksempel via sosiale medier eller ulike apper. Kommunikasjonen går begge veier og innbyggerne på sin side vil for eksempel kunne benytte apper (som FixMyStreet) til å rapportere feil og mangler med bilde og posisjon direkte til kommunen.

Digitale skiller

Tvedt mener det er en risiko for at digitale skiller oppstår som følge av ulik teknologiforståelse.

- Særlig blant en del eldre er dette en bekymring. I mange tilfeller vil teknologi være et supplement snarere enn en erstatning. En annen fare ved teknologifesten, som til nå ha fått langt mindre oppmerksomhet, er at innbyggerdialog i sosiale medier kan medføre hets og hatefulle ytringer som kan gjøre det mindre attraktivt å være politisk engasjert. I et slik tilfelle kan ideen om innbyggerinvolvering og demokratisering virke mot sin hensikt.

- Kan ikke også teknologijubelen fjerne noe av direktekontakten med befolkningen?

- Mitt inntrykk er at det per i dag er relativt lite direktekontakt mellom kommune og innbyggere. Forskning på innbyggerinvolvering viser at mange oppfatter tradisjonelle folkemøter som fremmedgjørende, noe som ekskluderer mange fra å delta og involvere seg. Teknologi, og bruk av sosiale medier kan bidra til å informere om, og senke terskelen for å delta i tradisjonelle arenaer og heller fungere som en rekrutteringskanal, sier Tvedt.

Han mener Innbyggerinvolvering kan være aktuelt i mange ulike saker, men saken må være styrende for hvem en ønsker å involvere, og hvordan de skal involveres.

- Hvis man tenker bred innbyggerinvolvering viser forskningslitteraturen at konkrete saker og tilfeller hvor innbyggerne sitter på verdifull erfaring og kunnskap som brukere av kommunale tjenester er godt egnet. Eksempelvis kan dette handle om å gi innbyggerne større ansvar i utformingen av byrommet, eller la innbyggerne i større grad få være krevende kunder i kommunens innovasjonsarbeid.

Hvordan legge til rette

- Du nevner at tidlig involvering er viktig. Hva er tidlig nok?

Mekanismer som sørger for god medvirkning allerede i utformingen av planforslag kan sies å være tidligfaseinvolvering. Da kan innbyggerne være med å legge viktige premisser før forslaget legges ut til høring, og viktige avgjørelser allerede er tatt.

- Hvordan kan kommunene legge til rette for tidlig involvering?

- Dette er noe vi vil undersøke nærmere i forskningen, men det vil for eksempel kreve at det stilles tydeligere krav til private forslagstillere om medvirkning i tidlig fase.

Hold deg oppdatert på ny forskning

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Governing Nordic Smart Cities: Innovation in Networks

LeRon Shults treffer du på Nordic Edge Expo 25. september, kl 14.00 på parallellsesjonen Governing Nordic Smart Cities: Innovation in Networks.

Les mer på konferansens nettsider