Små tiltak kan føre til ei meir hensiktsmessig bruk av ressursane ved legevakta

Ved hjelp av relativt små tiltak lukkast legevakta i Tromsø med å få størstedelen av befolkninga til å ringe legevaktsentralen først, istadenfor å møte direkte i legevaktlokalet.

Sist oppdatert: 23. mai 2022

Ei kampanje med informasjon i avisa, der befolkninga vart oppfordra til å ringe legevakta først, istadenfor å møte direkte, førte til at andelen direkte oppmøte ved legevakta gikk ned frå ca 69 % i åra før kampanjen, til ca 23 % i åra etter. Denne endringa i kontaktmåten påverka og kva pasienttiltak som vart sett i verk ved legevakta. Når ein større del av befolkninga ringte først, var det fleire som fekk råd om eigenomsorg frå telefonoperatøren (12 % før endringa, mot 29 % etter), og færre som kom til legekonsultasjon ved legevakta (73 % før endringa, mot 57 % etter). Desse endringane i tiltaka såg vi først og fremst i dei grøne hastegradene, altså i dei kontaktane der det ikkje hasta. Endringa i tiltak i dei grøne hastegradene kan tyde på at det å ringe først kan medføre ei meir hensiktsmessig bruk av ressursane ved legevakta.

Å få råd om eigenomsorg over telefon, når det ikkje er noko medisinsk indikasjon for legetilsyn, er god service til pasientane, som kan sleppe å ta turen til legevakta. Ei slik ordning fordrar at legevakta har nok kapasitet til å besvare telefonane, at råd og rettleiing vert gitt på bakgrunn av faglege standarder og at pasientane får informasjon om når dei eventuelt skal ta kontakt på nytt.
– Vivian Midtbø, førsteforfattar av studia
Nyhetssak From direct attendance to telephone triage
Operatør i legevaktsentral som triagerer pasienter som ringer inn til legevakten. (

Foto: Arngeir Berge

)