COLOURBOX24393192

Skal undersøke om musikkterapi og korsang har effekt på demens

Forskere skal undersøke om musikkterapi og korsang har effekt i behandling av eldre demente. De skal også se på om nytteverdi av ulike intervensjoner henger sammen med faser i demensutviklingen.

80 % av beboerne på sykehjem har demens, og mange av disse er også deprimerte. Behovet for pleie og omsorg varierer i forhold til stadiet i demensutvikling. Forskerne ønsker å finne ut om det er forskjeller i utviklingen av demens for dem som får et kortilbud, dem som får musikkterapi i grupper og dem som får begge deler. De sammenligner med grupper som får standard behandling.

Midler til internasjonalt musikkterapiprosjekt

Christian Gold, forsker i GAMUT, NORCE, er prosjektleder for prosjektet som har fått ca. 25 millioner kroner i midler fra The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). De norske forskerne skal samarbeide med forskere i Nederland, Tyskland og Tyrkia, og midlene fra EU skal fordeles mellom landene. Forskerne har planlagt prosjektet i mer enn tre år og har hatt mulighet til å prøve oppsettet i Australia først, med samarbeidspartnere fra University of Melbourne.

- Det er utrolig kjekt å vite at vi nå har fått midler til en europeisk, og ikke minst norsk, del av dette prosjektet. Nå får vi se hvordan det fungerer her i Europa. I tillegg til å finne ut om musikkintervensjoner hjelper for at sjukehjemsbeboere får bedre livskvalitet, vil vi også undersøke hva det å synge og spille gjør med hjernen og kroppen. Dette blir en krevende, men veldig spennende del av prosjektet, sier Gold.

Med en økende andel eldre i befolkningen, er det også flere demente. I 2017 var det på verdensbasis i overkant av 45 millioner personer med demens og det er ventet å øke til om lag 75 millioner frem til 2030.

Viktig for den enkelte og for samfunnet

Med mer kunnskap om effekten av musikkterapi i de ulike utviklingsstadiene av demens, kan vi bedre tilrettelegge tilbudet til de eldre demente. Det gir også en helseøkonomisk gevinst å tilpasse og tilrettelegge tjenestetilbudene bedre.

- Kortilbud er både musikalsk og sosialt. Musikkterapitilbudet i grupper er også sosialt og musikalsk, men tilbudet er mer skreddersydd den enkeltes emosjonelle behov, siden det er mindre grupper og bruk av musikkterapeutenes kompetanse på dette området. En av våre hypoteser er at jo lengre demensutviklingen har kommet, jo større behov har den demente for et skreddersydd opplegg, forteller Brynjulf Stige, forsker ved UiB og NORCE, og ansvarlig for koordineringen av den norske delen av prosjektet.

Med til sammen 1000 deltakere i studien, er dette den største undersøkelsen som er gjort på bruk av musikkterapi på eldre demente. I den norske delen deltar 10 sykehjem og 100 pasienter. Hvilket tilbud sykehjemmet får, blir tilfeldig utvalgt. Dette for å kunne få pålitelige data av effekter. Studien er en randomisert kontrollert studie (RCT), som er den beste forskningsmetoden når man skal måle effekten av tiltak.

MIDDEL
Bildet viser kjernegruppa i GAMUTs prosjektledelse, Annette Brenner, Brynjulf Stige og Christian Gold (t.h.). Foto: Viggo Krüger, UiB og NORCE.