En satsing på forskning og innovasjon som samsvarer godt med ekspertisen i NORCE

Et teknologiløft og en satsing på næringsrettet forskning og innovasjon, er bare to av flere eksempler på at regjeringens planer samsvarer godt med ekspertisen i NORCE, sier Aina Berg.

Aina Berg Isaksen Statsbudsjett
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen lytter til Aina Berg sin presentasjon av NORCE på frokostmøte på UiB, i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjett 2019 og revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Møtet på Cafe Christie samlet aktører fra næringsliv, forskning- og utdanningsmiljøer og offentlig sektor. (Foto: Andreas R. Graven)

– Av det jeg har sett så langt, opplever jeg dette budsjettet som godt for oss i NORCE, for eksempel hva gjelder satsingen innen muliggjørende teknologier og omstilling i næringslivet. Vi skal bidra til et mer bærekraftig næringsliv, og vi har sterke fagmiljøer innen både digitalisering, teknologi, energi, miljø og bioteknologi, sier Berg, som er konserndirektør for energi i NORCE.

Berg var i dag blant innlederne på et frokostmøte på Universitetet i Bergen, med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, i forbindelse med regjeringens fremleggelse av forslaget til statsbudsjett for 2019.

Og med Isaksens tilstedeværelse var dette møtet spesielt knyttet opp mot forskning og næringsliv.

– Vi har doblet satsingen på forskning og innovasjon i næringslivet siden vi gikk i regjering i 2013. Det er 4,9 milliarder kroner mer enn for fem år siden. Dette er en historisk satsing, som vil bidra til et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv, sa Isaksen på sin visitt i Bergen.

Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen karakteriserer derimot forskningsbudsjettet for 2019 som nøkternt.

– I en tid med behov for store omstillinger i norsk økonomi burde regjeringen øke satsingen på forskning og innovasjon mer enn veksten i totalbudsjettet. Samtidig er det positivt at regjeringen viser vilje til å øke satsingen på forskning og innovasjon på enkelte sentrale områder, sier Røttingen.

Realveksten til forskning i 2019 er på en halv milliard kroner.

Økt basisbevilgning

Satsingen på teknologi, energi- og miljøløsninger gjenspeiles videre ved at regjeringen vil gi 40 millioner kroner mer til instituttsektoren, nærmere bestemt den teknisk-industrielle arenaen.

– NORCE får en andel av denne potten, og dette er midler som er viktige for strategiske satsinger og kompetanseutvikling, sier Berg.

Berg trakk fram NORCE sin store faglige bredde i sin presentasjon av instituttet til næringsministeren. NORCE leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

– Noe av det som er spennende med vår store faglige bredde, er hvordan vi kan utvikle tverrfaglige, mer helhetlige og bedre løsninger. Et eksempel er helse og teknologi. Vi har et stort helseforskningsmiljø, og dette kan kombineres med teknologien vår fra for eksempel oljeindustrien, og på denne måten overføres til medisinsk anvendelse, sier Berg.

Tre mål i langtidsplanen

Den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning viderefører tre overordnede mål: Å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer.

– Dette er grunnmuren vi bygger videre på, sier forskningsminister Iselin Nybø.

Eksempler på satsingsområder som kan være særlig aktuelle under denne overskriften er muliggjørende og industrielle teknologier, spesielt grunnleggende IKT-forskning og IKT-sikkerhet, studieplasser innenfor teknologi, teknologi for det grønne skiftet, og teknologi for en bedre og mer effektiv offentlig sektor, skriver departementet i en pressemelding.

– Om ingen skaper verdier, kan vi heller ikke finansiere velferden vår eller holde på arbeidsplassene våre. Nettopp derfor er regjeringa så opptatt av å øke bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon, slik at bedriftene våre kan utvikle nye varer, tjenester og løsninger, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning varsles det at regjeringen vil bruke 1,5 milliarder kroner på tre nye opptrappingsplaner over de fire neste årene.

Pengene skal brukes på et teknologiløft, forskning og utvikling knyttet til fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning.

Hav og klima

I langtidsplanen er klima et prioritert område, men det har fått liten vekst de siste fire årene, påpeker Forskningsrådet.

– Vi skulle gjerne sett at forskning på klima ble prioritert høyere i årets budsjett og fikk en egen opptrappingsplan. FNs klimapanels rapport om 1,5 gradersmålet, som kom samtidig med statsbudsjettet, viser igjen hvor viktig forskningsbasert kunnskap er for å løse de alvorlige utfordringene, sier Røttingen på Forskningsrådets nettside.

Forskningsrådet trekker blant annet fram at statsbudsjett satser nokså betydelig på havets helse og marin forsøpling. Også innsatsen knyttet til havteknologi styrkes.

– Vi hadde likevel enda større forventninger om havforskningssatsing fordi regjeringen har så høye ambisjoner på dette området, sier Røttingen videre.

Aktuelt

Bodoe snn
18. jun. 2019

Dette tror næringslivslederne om framtiden i nord

Vossolaks barlaup
07. jun. 2019

Derfor er det fortsatt håp for Vossolaksen

Sigurd handeland 1
03. jun. 2019

Storprosjekt for bærekraftig sjømatproduksjon

COLOURBOX31293061
30. mai 2019

Unge med spiseforstyrrelser sitter mer stille

Strekke ut en hånd
28. mai 2019

Ansatte i skolen trenger mer kunnskap om selvmord