Rekordstore investeringer i sjømatnæringen

Siden 2000 har det blitt investert for over 115 mrd. kr i sjømatnæringen. Stabilt høy lønnsomhet gjør at det ventes investeringer for rundt 14 mrd. i 2019.

Sist oppdatert: 5. jul. 2019
Publisert 5. jul. 2019

NORCE og Universitetet i Stavanger har på oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings­finansiering (FHF) kartlagt og analysert utviklingen i investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri de siste 10 år.

Sjømatsektoren er en av Norges viktigste eksportnæringer. I 2018 ble det eksportert sjømat for nesten 100 milliarder kroner, en økning på 122 prosent de siste 10 årene. Den totale verdiskapingen i sjømat er betydelig. Inkludert ringvirkninger skapte sjømatnæringen verdier for 94 milliarder kroner i 2017.

Siden 2000 har det blitt investert for over 115 mrd. kr i sjømatnæringen. Stabilt høy lønnsomhet gjør at det ventes investeringer for rundt 14 mrd. i 2019. Viktige drivere er generelt høy lønnsomhet, stabile rammebetingelser, oppdrettsrelaterte investeringer i post-smoltanlegg, utviklingskonsesjoner og investeringer i oppdrettsrelatert skipsfart.

Sjømatinvesteringene målt i faste priser er på sitt høyeste nivå noensinne, drevet av investeringer innen oppdrett og fiskeindustri. Investeringene i sjømatnæringen har i økende grad blitt rettet mot maskiner/utstyr og FoU, hvor norskbaserte leverandører er sterke.

Hovedtyngden av investeringer innen tradisjonell sjømatnæring skjer i Nordland, men Møre og Romsdal er størst om vi også omfatter oppdrettsrelatert skipsfart. Sjømatinvesteringene er størst utenfor de store byene, så dette er i stor grad distriktinvesteringer.

Oppdretts-anlegg
Oppdrettsanlegg.