Oppdaterte verktøy for vurdering og håndtering av akutt syke eldre

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har oppdatert oppslagsverk og andre verktøy for å styrke håndteringen av akutt syke og skadde eldre pasienter utenfor sykehus.

Sist oppdatert: 7. apr. 2022

Eldre er overrepresentert i alle ledd av den akuttmedisinske kjeden, og tilstrømningen av denne pasientgruppen vil øke kraftig de kommende tiårene. Standardiserte verktøy som brukes til hastegradsvurdering er i stor grad basert på såkalte klassiske symptomer på akutte tilstander, men slike symtomer er ofte fraværende eller mindre tydelige hos eldre.

I den nye spalten "Fra fagmiljøene" i Tidsskriftet for den norske legeforening, omtaler forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin oppdateringer som senteret har gjort i ulike verktøy for å styrke håndteringen av akutt syke og skadde eldre pasienter utenfor sykehus.

Les hele artikkelen her:

Sebjørnsen I, Bakken MS. Oppdaterte verktøy for vurdering og håndtering av akutt syke eldre. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi: 10.4045/tidsskr.22.0133